ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53 342535/21-12-2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53 342535/21-12-2020

21 Δεκεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e- ΕΦΚΑ -Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες

Με την ως άνω Εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τη
λειτουργικότητα και τη χρήση κάθε υπηρεσίας, τη διαδικασία που ακολουθείται μέσω
διαδικτύου, τον τύπο και το περιεχόμενο των παραγόμενων Βεβαιώσεων.
Με το ως άνω Γενικό Έγγραφο γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα χρήσης, κατ’ εξαίρεση, των
νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και η ροή εργασιών που
ακολουθείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Στο πλαίσιο επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ήδη έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση
της νέας υπηρεσίας «Βεβαίωση Επανεγγραφής» με την οποία παρέχεται δυνατότητα
χορήγησης Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης στις περιπτώσεις έναρξης
ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας και επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ.
Με την παρούσα γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η
λειτουργικότητα και η χρήση της, ο τύπος και το περιεχόμενο της παραγόμενης βεβαίωσης και
ο σκοπός χορήγησής της, η διαδικασία που ακολουθείται μέσω διαδικτύου για την αξιοποίησή
της, καθώς επίσης και η ροή εργασιών που απαιτείται για τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας, κατ’ εξαίρεση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, μέσω της
μηχανογραφικής εφαρμογής «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών».


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα –Ελεύθερους Επαγγελματίες,
Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους ως μη
μισθωτοί και πρόκειται να προβούν σε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης στην
ΑΑΔΕ και να επανεγγραφούν στον e-ΕΦΚΑ ως Μη μισθωτοί.
Στο πεδίο εφαρμογής δεν εμπίπτουν:

  • Ασφαλιστέα πρόσωπα που για την επανέναρξη της ασφάλισής τους δεν απαιτείται
    έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  • Μέλη εταιρειών – Ενώσεις προσώπων
    Οι ως άνω περιπτώσεις θα διεκπεραιώνονται από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ με την έως τώρα
    ακολουθούμενη διαδικασία.