ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55 – 30/12/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55 – 30/12/2019

30 Δεκεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ. Α΄/17-5-2019) με
την οποία προβλέπεται η αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος
των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
Συγκεκριμένα, με την πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη τροποποιήθηκε η περ. γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄165) ως εξής: «1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής απασχόλησης: … γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω
ασθένειας και τακτικής ανεργίας μισθωτών και ο χρόνος καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών
της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152)…».
Για την ενιαία εφαρμογή της ως άνω διάταξης από τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ παρέχονται με
την παρούσα οδηγίες επί του θέματος.
► ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν, οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (π.
ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και π. ΕΤΑΑ) που έχουν λάβει βοήθημα από τον ΟΑΕΔ.
► ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩ
Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει από 17/5/2019.
► Χρόνος τακτικής ανεργίας μισθωτών
Με τις διατάξεις περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 40 του ν.3996/2011 προβλέπεται, μεταξύ άλλων αναγνωριζόμενων χρόνων ασφάλισης,
η αναγνώριση του χρόνου επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και μέχρι 300 ημέρες
στους μισθωτούς.
Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται, χωρίς εξαγορά από τον ασφαλισμένο, από τις υπηρεσίες συντάξεων
του ΕΦΚΑ, με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, προσκομίζοντας βεβαίωση του ΟΑΕΔ,
και δεν απαιτείται η έκδοση αναγνωριστικής απόφασης.
► Χρόνος καταβολής βοηθήματος ΟΑΕΔ μη μισθωτών
Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 συστάθηκε στον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ειδικός λογαριασμός Ανεργίας με σκοπό τη χορήγηση
βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος στους ασφαλισμένους του π.
ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΑ και π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ. Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκαν Υπουργικές
Αποφάσεις με τις οποίες μεταξύ άλλων καθορίστηκαν οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
καταβολή του βοηθήματος του ΟΑΕΔ στους ασφαλισμένους των ως άνω π. Φορέων.
Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 32 του ν.4611/2019 επεκτείνεται και στους μη
μισθωτούς το δικαίωμα αναγνώρισης , του χρόνου καταβολής του βοηθήματος της παρ. 2 του άρθρου
44 του ν.3986/2011, ως χρόνου ασφάλισης.

► Προϋποθέσεις αναγνώρισης
Η αναγνώριση του χρόνου καταβολής βοηθήματος στους μη μισθωτούς γίνεται με τις ίδιες
προϋποθέσεις και όρους που αναγνωρίζεται ο χρόνος τακτικής και επιδοτούμενης από τον ΟΑΕΔ
ανεργίας των μισθωτών.
Ειδικότερα:
– Για την αναγνώριση του χρόνου καταβολής του βοηθήματος, ως πλασματικού χρόνου
υποβάλλεται σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, στις αρμόδιες υπηρεσίες συντάξεων
του ΕΦΚΑ κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης.
– Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν λάβει το παραπάνω βοήθημα σύμφωνα με την παρ.2 του
άρθρου 44 του ν.3986/2011.
– Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση καταβολής του βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ.

► Ο πλασματικός χρόνος καταβολής βοηθήματος
– που μπορεί να αναγνωριστεί φτάνει μέχρι ένα (1) έτος.
– αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και δεν εκδίδεται Πράξη αναγνώρισης.
– αξιοποιείται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για την
προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.
– συνυπολογίζεται στο ανώτατο κατ’ έτος όριο των δυνάμενων να αναγνωριστούν πλασματικών
χρόνων ασφάλισης, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/201, όπως
ισχύουν

Συνημμένα Αρχεία