ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 – 13/02/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 – 13/02/2019

13 Φεβρουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

Με τις ως άνω σχετικές διατάξεις, προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για
υγειονομική περίθαλψη και οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας των ενταχθέντων
στον Ε.Φ.Κ.Α. κλάδων, τομέων και λογαριασμών υγείας.
Με την ως άνω εγκύκλιο ΕΦΚΑ (5/2019), δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και
τις ενέργειες των Υπηρεσιών ΕΦΚΑ για την εξαίρεση ασφαλισμένων από την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας ΕΦΚΑ, λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορείς εκτός
ΕΦΚΑ.
Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ.4, δεύτερο εδάφιο, του
άρθρου 23, του ν.4529/18, προβλέπεται ότι οι μη μισθωτοί, οι οποίοι εκπληρώνουν την
υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς υπέρ
υγειονομικής περίθαλψης του Ε.Φ.Κ.Α. για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Ως έναρξη ισχύος της διάταξης, ορίζεται η 1/3/2018, (άρθρ.23 παρ.8 δευτ.εδάφιο).
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την νέα
διάταξη.
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως 28/2/2018, θα ακολουθήσουν νεώτερες
οδηγίες.
Τέλος, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 31/12/2016 και έχουν κριθεί ή εκκρεμούν,
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για την άσκηση του δικαιώματος εξαίρεσης λόγω στράτευσης, θα πρέπει να συντρέχουν οι πιο
κάτω προϋποθέσεις:

 • Υποβολή σχετικού αιτήματος
 • Ενεργή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ με ιδιότητα Μη Μισθωτού, για όλο το χρονικό διάστημα
  στρατιωτικής θητείας ή μέρος αυτής.
 • Αποδεδειγμένη περίοδος στρατιωτικής θητείας.
  ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
  Η έναρξη εξαίρεσης ανατρέχει την 1η του μήνα της στράτευσης ενώ η λήξη, την τελευταία
  ημερολογιακή ημέρα του μήνα λήξης της θητείας.
  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  – Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία
  ΕΦΚΑ. Το αίτημα υποβάλλεται κατά την έναρξη της στρατιωτικής θητείας και όχι
  αργότερα από την ημερομηνία λήξης της.
  – Το αίτημα συνοδεύεται από βεβαίωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας, από την οποία
  προκύπτουν γενικά στοιχεία στράτευσης του ασφαλισμένου και, οπωσδήποτε, η
  χρονική διάρκεια της θητείας.
  – Ελέγχεται ο ενεργός ασφαλιστικός δεσμός με ιδιότητα Μη Μισθωτού.
  – Εκδίδεται απόφαση εξαίρεσης κλάδου υγείας
  – Η περίοδος εξαίρεσης απεικονίζεται στο Μηχανογραφικό Σύστημα “Ασφάλιση-Έσοδα”,
  σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αρ.πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/91/156557/6-2-
  2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών.
  Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αναστολής της θητείας, ή τροποποίησης του αρχικού διαστήματος
  διάρκειας στρατιωτικής θητείας οι ασφαλισμένοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν σχετική
  βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό Τύπου Α΄, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ορθά το χρονικό
  διαστήματος της εξαίρεσης.

Συνημμένα Αρχεία