ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2021

21 Ιανουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του π. ΟΓΑ

Με τις νέες κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι «οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π.
ΟΓΑ, οι οποίοι, μέχρι την έναρξη ισχύος της διάταξης (23.12.2020), έχουν
υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα, το οποίο και εκκρεμεί, θεωρούνται ότι καλώς
ασφαλίστηκαν για χρόνο ασφάλισης έως 31-12-2016.

ΓΕΝΙΚΑ
Η υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ έως 31.12.2016 κρίνεται με
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3050/2002 σύμφωνα με τις οποίες η κατά κύριο επάγγελμα
απασχόληση στην αγροτική οικονομία αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό της αρμόδιας
ΔΟΥ, εφόσον τα εκκαθαρισθέντα εισοδήματα προέρχονται από γεωργικές επιχειρήσεις.

Με τις νέες διατάξεις για τους ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ που έχουν υποβάλλει αίτηση για
σύνταξη έως 22.12.2020 και εκκρεμεί ο ασφαλιστικός έλεγχος που προβλέπεται με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3050/2002, για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016,
παρέλκει και ο χρόνος αυτός καθίσταται νομιμοποιημένος.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που έχει νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
7 του ν. 3050/2002 δεν επανεξετάζεται.


ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται στους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων
Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ εφόσον:
Α. Κατά τον ίδιο χρόνο ασφάλισής τους:

 1. Δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας
  ασφάλισης.
 2. Έχουν ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξης από την ασφάλισή τους αυτή.
 3. Δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού
  με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961,
  όπως ισχύει.
  Β. Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, που κατά τον χρόνο της ασφάλισής τους
  διέμεναν νόμιμα στη Χώρα.
  Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται και οι εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του αρμοδίου οργάνου
  εκδίκασης ενστάσεων και αιτήσεων αντιρρήσεων του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998.

ΙΣΧΥΣ
Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από 23.12.2020 και αφορούν σε αιτήσεις για
συνταξιοδότηση που έχουν υποβληθεί έως και 22.12.2020 και εκκρεμούν.

Συνημμένα Αρχεία