ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 – 26/01/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 – 26/01/2021

26 Ιανουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018 και 2019

Με τις ανωτέρω Εγκύκλιες Οδηγίες και Γενικά Έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών e –
ΕΦΚΑ, γνωστοποιήθηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εκκαθάριση ασφαλιστικών
εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων και την τροποποίηση ήδη διενεργηθεισών εκκαθαρίσεων.
Με τη παρούσα κοινοποιείται η νέα διάταξη του άρθρου 36 του ν.4756/2020, σύμφωνα με
την οποία «οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017,2018 και 2019 των ελευθέρων
επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών υπολογίζονται οριστικά με βάση
τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές και τροποποιητικές, σε περίπτωση
παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του
μήνα δημοσίευσης της διάταξης».
Για την ενιαία εφαρμογή της νέας διάταξης παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες – διευκρινήσεις:

 • Η οριστικοποίηση ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων
  και Αγροτών, για τη χρονική περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2019, εφεξής θα
  πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος και ΑΠΔ
  που έχουν υποβληθεί έως 30.11.2020 .
 • Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΑΠΔ, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή
  πρόκειται να υποβληθούν μετά την 30.11.2020, τελευταία ημέρα δημοσίευσης του ν.
  4756/2020, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την οριστικοποίηση ασφαλιστικών εισφορών
  ετών 2017, 2018 και 2019.
 • Οι εισφορές των ετών αυτών θεωρούνται οριστικοποιημένες με τα υποβληθέντα μέχρι
  30/11/2020 στοιχεία.
  Αιτήσεις ασφαλισμένων που έχουν κατατεθεί ή θα κατατίθενται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες
  περί τροποποίησης διενεργηθείσας εκκαθάρισης λόγω μεταβολής των στοιχείων δηλώσεων φόρου
  εισοδήματος ή αποδοχών μισθωτής απασχόλησης μετά την 30/11/2020 θα απαντώνται σύμφωνα
  με τα ανωτέρω.