ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 – 22/02/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 – 22/02/2019

22 Φεβρουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες

Mε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 & 2 του Ν.4387/2016 ρυθμίστηκε το καθεστώς
εισφοροδότησης ασφαλισμένων που από 01/01/2017 και μετά ασκούν πολλαπλή επαγγελματική
δραστηριότητα, υπαγόμενοι στην ασφάλιση δύο ή περισσότερων π. Φορέων Κύριας ασφάλισης
ή το Δημόσιο, καθώς και ασφαλισμένων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και παράλληλα
εξαρτημένη εργασία, υπαγόμενη στην ασφάλιση ενός π. Φορέα.
Με τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την πιο πάνω Εγκυκλίο της Γ.Δ.Ε.Ε, εξειδικεύτηκαν οι ρυθμίσεις και
δόθηκαν οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους.

Με την παρούσα παρέχονται, συμπληρωματικά προς την αριθμ. 50/2018 εγκύκλιο,
οδηγίες για την εισφοροδοτική αντιμετώπιση εισοδήματος από αγροτική
δραστηριότητα όταν:
– Συντρέχει πολλαπλή υποχρέωση ασφάλισης λόγω άσκησης άλλης δραστηριότητας
(μισθωτή εργασία, Ελεύθερο Επάγγελμα, Αυτοαπασχόληση)
– Η ασφάλιση είναι μοναδική πλην π. ΟΓΑ, με επιπλέον εισόδημα από αγροτική
δραστηριότητα.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές:
– Δεν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 περί
παράλληλης ασφάλισης, εφόσον το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα είναι
μικρότερο του ελάχιστου μηνιαίου κατώτατου ορίου επί 12 μήνες, το οποίο
διαμορφώνεται σε 4.923,12 € (410,26*12).
Πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο πάνω προϋποθέσεις, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής
εισφορών επί του εισοδήματος της ασκούμενης αγροτικής δραστηριότητας.
– Όταν το εισόδημα υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο (4.923,13 € και άνω),
εισφοροδοτείται το σύνολο του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, κατά τα
γνωστά.
– Η προβλεπόμενη από το άρθρο 40 παρ.10 του Ν.4387/2016 εισφορά για τον Λογαριασμό
Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), δεν καταβάλλεται εφόσον από την ασκούμενη μισθωτή ή μη
μισθωτή δραστηριότητα έχει καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ.
– Η ισχύς των ανωτέρω ανατρέχει από 01/01/2017.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες προσαρμογές στο
μηχανογραφικό σύστημα εισφορών «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών», για τις οποίες
ακολουθεί νεότερο έγγραφο.