ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 – 28/01/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 – 28/01/2021

28 Ιανουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου, το άρθρο
97 του ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄) ως προς τις παραγράφους 3 και 4, προβλέπεται ότι :
Από 01.01.2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς
απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι πριν και μετά την 1η .1.1993
ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί Μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου
Επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές
κατηγορίες.
Με τις νέες διατάξεις εξομοιούνται οι εισφορές κλάδου Επικουρικής ασφάλισης των
μισθωτών μηχανικών με τις εισφορές των έμμισθων δικηγόρων.
Στο πεδίο εφαρμογής τους εμπίπτουν οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτοί Μηχανικοί

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις η ένταξη των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών
μηχανικών σε ασφαλιστικές κατηγορίες για τον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης ανατρέχει
από 01.01.2020.
Για τη διαχείριση των μεταβολών μισθολογικών περιόδων έτους 2020 θα
ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερο έγγραφό.


Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας (απεικόνισης στην Α.Π.Δ. με
τα νέα δεδομένα) ορίζεται η 01.01.2021 (μισθολογική περίοδος Ιανουαρίου 2021).
Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 (μήνας αναφοράς : 1/2021) πρέπει
οι απασχολούμενοι, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
(Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτοί μηχανικοί, να δηλωθούν με την νέα κωδικοποίηση, βάσει των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 35 του ν.4756/2020 και 31 του ν.4670/2020.