ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 – 26/02/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 – 26/02/2019

26 Φεβρουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Διεθνών Σχέσεων

Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με ισχύ τριών μηνών.

Σε συνέχεια των οδηγιών που σας κοινοποιήθηκαν με τις ως άνω εγκυκλίους, σας
γνωστοποιούμε ότι από τη λήψη του παρόντος εγγράφου και εξής, η χρονική διάρκεια
ισχύος του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της Ε.Κ.Α.Α.
επεκτείνεται σε τρεις μήνες αντί ενός μηνός, που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Όσον αφορά στις περιπτώσεις έκδοσής του εκ των υστέρων με αναδρομική ισχύ,
εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της Εγκυκλίου 1/2006.

Συνημμένα Αρχεία