ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 – 05/03/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 – 05/03/2018

5 Μαρτίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρο 234 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ
94/27.05.2016 τ.Α)’, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του
Ν. 4387/2016 καθώς και το με αρ.πρωτ. Φ80000/οικ.9187/183/14.02.2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΒ3Ο465Θ1Ω-Χ09), με το
οποίο παρέχονται οδηγίες, αφενός, για τον τρόπο υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης για τους
ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν βάσει των
ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016 και αφετέρου, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης
στην Ειδική Προσαύξηση μετά την 01.01.2016.

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ

Συνημμένα Αρχεία