Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

1 Οκτωβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή
μη μισθωτών ασφαλισμένων, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες
διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές
εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν
επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες από θεομηνίες ή άλλες
φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές οι επαγγελματικές τους
εγκαταστάσεις.
Με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7352/Α325/11.06.2021 (ΦΕΚ 2645/Β΄/18.06.2021,
ΑΔΑ:6Ψ0Λ465ΧΘΞ-36Χ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ
εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζεται η πληγείσα περιοχή, από την
Πλημύρα και Χαλαζόπτωση της 20ης έως 22ης Οκτωβρίου 2020..
Με την παρούσα κοινοποιούνται οι πληγείσες περιοχές, οι απαιτούμενες ενέργειες, οι
όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση εισφορών για την ενιαία εφαρμογή από τις
αρμόδιες υπηρεσίες e- ΕΦΚΑ.
Α. Οριοθέτηση Πληγείσας Περιοχής – Υπαγόμενα πρόσωπα
Στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω Υ.Α εμπίπτουν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη
μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα:
– Στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου
– Στις Δημοτικές Κοινότητες Μαλίων και Μοχού της Δημοτικής Ενότητας
Μαλίων και Λιμένος Χερσονήσου και Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας
Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
– Στην Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Κυδωνίας του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Της Περιφέρειας Κρήτης oι οποίες επλήγησαν από την Πλημύρα – Χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε την 20η
έως 22α Οκτωβρίου 2020 και αποδεδειγμένα έχει υποστεί ζημιά η επαγγελματική τους
εγκατάσταση.


Β. Ρύθμιση Εισφορών
Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων, δύνανται να ρυθμιστούν ως εξής:
Β.1. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.

 • Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από
  την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή χωρίς υπολογισμό κατά το
  διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 1/10/2020 – 31/3/2021.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της
  φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων
  προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι έως 30/9/2020.
  Β.2. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες,
  Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).
 • Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων
  εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η
  του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (δηλ 1/10/2020) και έως και
  31/3/2021, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων
  προσαυξήσεων.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι ληξιπρόθεσμες εισφορές και οι δόσεις εκκαθάρισης
  ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που
  συνέβη η φυσική καταστροφή με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της
  ίδιας ημερομηνίας, ήτοι με ληκτική ημερομηνία πληρωμής έως 30/09/2020.
  Γ. Υπαγωγή σε ρύθμιση – Δικαιολογητικά
  Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο Κ.Ε.Α.Ο.
  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, (31η Μαρτίου
  2021), με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά
  την περίοδο αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα τέλη
  καθυστέρησης και επιβαρύνσεις.
  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου
  Επιμελητηρίου από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση της πληγείσας
  εγκατάστασης, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.
  Οι εισφορές των ανωτέρω Β.1 και Β.2 περιπτώσεων, εξοφλούνται, σε δώδεκα (12) έως
  και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την λήξη του
  πρώτου μήνα, του επόμενου της λήξης της εξάμηνης αναστολής, ήτοι έως την 30η
  Απριλίου 2021.
  Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς
  δια του 1/24 του συνολικού ποσού οφειλής (καθυστερούμενων και τρεχουσών), και δεν
  μπορεί να είναι μικρότερος των 12 δόσεων και μεγαλύτερος των 24 δόσεων.
  Εκπρόθεσμες δόσεις επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
  Επισήμανση
  ➢ Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε
  οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
  ➢ Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από
  αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.
  Δ. Απώλεια δικαιώματος συνέχιση της ρύθμισης
  Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις περιπτώσεις:
 • Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης
  και μέχρι την εξόφλησή της.
 • Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών.
  Μετά την απώλεια το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα
  αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις.
  Ε. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της
  αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούν τους
  ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα ως τηρούντα ενεργή ρύθμιση οφειλών
  και τους χορηγείται ΑΑΕ διάρκειας δύο (2) μηνών.
  ΣΤ. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
  Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το διάστημα
  της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον
  τηρούνται οι όροι της παρούσης.
  Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.
  Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί
  και ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για
  παράβαση του ίδιου νόμου.
  Οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απωλέσει το δικαίωμα της
  ρύθμισης.
  Ζ. Επισημάνσεις
  Επισημαίνεται, ότι με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών, θα δοθούν
  οδηγίες για την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, που παρακολουθεί τις
  εισφορές των μη μισθωτών, σχετικά με την διεκπεραίωση/καταχώρηση των αιτήσεων που
  θα υποβληθούν, προκειμένου να τίθενται σε εξάμηνη αναστολή οι τρέχουσες εισφορές