ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

17 Δεκεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020

Σας κοινοποιούμε Αναλυτικούς Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες
υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων,
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως
Δεκέμβριο 2020, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων των
αρμόδιων Υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α..
Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο
Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ.
Ε40/535/28-07-2015 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης του τ. Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ.