ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

21 Νοεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Διεύθυνση Εισφορών Μη  Μισθωτών

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές,
εκδόθηκε η υπ΄αρ. πρωτ:Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8258/Α325/04-09-2019(ΑΔΑ: ΨΟΙΒ465ΧΘΞΕνιαίος
ΖΚΕ) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών
και Μεταφορών, με την οποία οριοθετήθηκαν περιοχές και χορηγήθηκε στεγαστική
συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας
Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019.
Σε ότι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει εκδώσει την
Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998 (Φ.Ε.Κ.Β΄272), κατ΄εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8
παρ. 1 του Ν .2556/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄196), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ.
4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ Α΄270), όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις αποδεδειγμένα πληγείσες
επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή
ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπονται οι εξής
διευκολύνσεις:

 1. Κεφαλαιοποίηση, των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της
  φυσικής καταστροφής μήνα, ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών,
  τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
 2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την
  1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά
  το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).
 3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής
  γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη
  αναστολή.

Συνημμένα Αρχεία