ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

8 Νοεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης συνταξιούχων

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κατόπιν ερωτήματος της υπηρεσίας μας, παρέχονται οι κάτωθι συμπληρωματικές
οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016:

 1. Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016
  εφαρμόζονται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη από τον
  ΕΦΚΑ και αναλαμβάνουν, μετά την ισχύ του ν.4387/2016, δηλαδή από 13.05.2016,
  εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην
  ασφάλιση του ΕΦΚΑ.
  Από τη γραμματική ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης καθίσταται σαφές ότι
  κρίσιμο στοιχείο για την υπαγωγή ή μη του απασχολούμενου συνταξιούχου στις
  προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, αποτελεί η υποχρέωση ή μη υπαγωγής
  του στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση την αναληφθείσα εργασία/ιδιότητα/
  δραστηριότητα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
 2. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ασφαλιστικού δικαίου, η ασφάλιση
  πηγάζει ως υποχρέωση από την απασχόληση, χωρίς να υφίσταται διάκριση μεταξύ
  πλήρους και ευκαιριακής απασχόλησης. Έτσι, τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν
  εργασία/ ιδιότητα/δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ
  με βάση τα πραγματικά στοιχεία της απασχόλησης (ωράριο, αποδοχές κλπ), ενώ είναι
  δυνατή η εξαίρεσή τους από την υπαγωγή στην ασφάλιση μόνο εφόσον τούτο ρητά
  προβλέπεται από σαφή διάταξη νόμου.
 3. Συνεπώς, στις περιπτώσεις συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, οι οποίοι αποκτούν
  δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ,
  καταλαμβάνονται από τις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, ανεξάρτητα
  από το είδος της απασχόλησης, δηλαδή μερική, εκ περιτροπής, ευκαιριακή κλπ.
  (όπως, για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι που απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί στις
  Δημόσιες Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού προκειμένου να καλύψουν έκτακτες
  εκπαιδευτικές ανάγκες της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης ή οι συνταξιούχοι που
  απασχολούνται ως ωρομίσθιοι καθηγητές στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας).
  Επισημαίνεται πάντως ότι, σύμφωνα και με το με αρ. πρωτ. Φ. 80000/
  οικ.12151/274/19-03-2018 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. (σχετ. το με α.π. Σ78/31/
  1257777/24-10-2018 Γ.Ε. ΕΦΚΑ), η περικοπή ή η αναστολή της σύνταξης
  συναρτάται και με τις ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιούνται κάθε μήνα, με βάση
  τα πραγματικά στοιχεία της απασχόλησης.

Συνημμένα Αρχεία