ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

12 Σεπτεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Παράταση της ρύθμισης τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα, στον Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι προαναφερόμενες διατάξεις, έχουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις ή εργοδότες ή
ασφαλισμένους, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα
στον Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας
Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον
Φεβρουάριο του 2019», κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 44 του Ν. 4578/2018,
ανεξαρτήτως αν υπέστη ζημιά η επαγγελματική τους εγκατάσταση και για τους οποίους
ισχύουν τα εξής:
α. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων
(Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).
• αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τον
ΕΦΚΑ, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει για μη μισθωτούς
από την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε
άλλη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, πέραν των έξι μηνών
που προβλέπονται από την παρ. 1 β της Δ.15/Δ7οικ.9254/233/27-2-2019 (Β’ 956)
υπουργικής απόφασης, και για τους επόμενους έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης
από την 1η του επόμενου μήνα της λήξης της προβλεπόμενης από την ανωτέρω
υπουργική απόφαση εξάμηνης περιόδου αναστολής, ήτοι 01/08/2019 – 31/01/2020.
β. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.
• παρατείνεται η περίοδος αναστολής καταβολής εισφορών ή δόσεων της παρ. 1β
της Δ.15/Δ7 οικ.9254/233/27-2-2019 (Β’ 956) υπουργικής απόφασης για έξι (6)
επιπλέον μήνες ήτοι 01/08/2019 – 31/01/2020,

Οι εισφορές των ανωτέρω περιπτώσεων α και β εξοφλούνται σε δώδεκα (12)
ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο
λήγει η παράταση της περιόδου αναστολής, της περίπτωσης β της παρούσας, ήτοι από
03/02/2020.
Οι μη εκκαθαρισμένες τρέχουσες εισφορές μη μισθωτών ασφαλισμένων (περ. α),
της περιόδου αναστολής (1ου /2019 – 12ου /2019), αναζητούνται και εξοφλούνται μέσω
της διαδικασίας εκκαθάρισης (σχετ. η αριθμ. 21/2018 Εγκύκλιος).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. πρωτ: Δ. 15/Δ7οικ.
9254/233/27-2-2019 (Β’ 956) υπουργική απόφαση, οι διατάξεις της οποίας
κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. 16/2019.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σε ότι αφορά στη χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας και τη
διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην
εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. 16/2019.

Συνημμένα Αρχεία