ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

30 Ιουλίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Αποδοχές Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30-01-2019 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄173), όπως είναι γνωστό,
καθορίστηκε από 01/02/2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του
Ν.4172/2013(Α΄167), όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο
ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης
της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση.
Α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίστηκε στα 650,00 ευρώ.
Β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίστηκε στα 29,04 ευρώ.
Δεδομένου ότι, οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμες και νοσοκόμοι δεν καλύπτονται
σήμερα από κάποια ειδικότερη Συλλογική Ρύθμιση Εργασίας, το βασικό τους ημερομίσθιο
δεν μπορεί να υπολείπεται του προαναφερθέντος νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου,
προσαυξανόμενου με τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία ποσοστά, εφόσον
πρόκειται για νυκτερινή απασχόληση ή σε ημέρα Κυριακής και εξαιρέσιμης αργίας.
Για την εξεύρεση των αποδοχών, άδειας και επιδομάτων εορτών και αδείας των
Αποκλειστικών Νοσοκόμων, σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. οικ.18242/861/19-04-2019
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με το οποίο καθορίζονται οι αμοιβές των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων από την
1/2/2019 και παρακαλούμε για την εφαρμογή του.