ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

3 Ιουλίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 115580/ 28-5-2019 έγγραφο του ΕΝΙΑΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΤΕΑΕΠ) της
Γενικής Δ/νσης Επικουρικής Ασφάλισης-Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Ασφάλισης και
Παροχών, με το οποίο υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά του κλάδου επικουρικής ασφάλισης
μεταβάλλονται ως εξής:
-¾ από 1/6/2019 έως 31/05/2022 σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25%
για τον εργοδότη, σύνολο 6,50% και
-¾ από 1/6/2022 σε 3,00% για τον ασφαλισμένο και 3,00% για τον εργοδότη,
σύνολο 6,00%.
Διευκρινίζεται ότι το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΣ/ΕΦΚΑ έχει ήδη
τροποποιηθεί με τα νέα ποσοστά εισφορών και κατά συνέπεια οι Α.Π.Δ. γίνονται αποδεκτές
μόνο με τα νέα ποσοστά.

Συνημμένα Αρχεία