ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

20 Ιουνίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών εγκατεστημένων σε χώρες της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του ν. 1469/1984, όπως ισχύει.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων περί προαιρετικής
ασφάλισης Ελλήνων υπηκόων και ομογενών και σύμφωνα με το 2ο
σχετικό έγγραφο του
εποπτεύοντος Υπουργείου σας γνωρίζουμε ότι, οι ανωτέρω διατάξεις δεν επηρεάζονται από τον ν.
4387/2016, και ειδικότερα από τα άρθρα 18, 34 παρ. 2 και 37 αυτού, καθόσον αποτελούν ειδικές
διατάξεις νόμου.
Επομένως οι ανωτέρω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ψήφιση
του ν. 4387/2016, και να εφαρμόζονται όπως πριν την ψήφιση αυτού.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, Έλληνες υπήκοοι ως και ομογενείς εγκατεστημένοι σε
χώρες της αλλοδαπής δικαιούνται να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση ειδικού
λογαριασμού συντάξεων, με την ονομασία “Ειδικός Λογαριασμός Ασφάλισης Ελλήνων
Εξωτερικού”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 1469/1984, όπως ισχύει.

Διάρκεια-Προϋποθέσεις
Η ασφάλιση αρχίζει από την πρώτη του μήνα μέσα στον οποίο υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο η σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από την επαγγελματική απασχόλησή του. Η
ασφάλιση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον ο
ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τριακοσίων (300) ημερών από την έναρξή
της και δεν απασχολείται σε εργασία για την οποία ασφαλίζεται υποχρεωτικά σε
οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

Κλάδοι ασφάλισης – Υπολογισμός και καταβολή εισφορών
α. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου και
εργοδότη του κλάδου συντάξεων που ισχύει κάθε φορά.
Για τον υπολογισμό της εισφοράς αυτής ο ασφαλισμένος δικαιούται να επιλέξει μία από τις
ασφαλιστικές κλάσεις του άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύουν κάθε φορά, στις
οποίες αντιστοιχεί το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου
κάθε έτους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1 ή 1,5 ή 2 ή 2,5 ή 3 (ασφαλιστικές κλάσεις 1η,
2η, 3η, 4η και 5η αντίστοιχα).
Ο ασφαλισμένος μπορεί με έγγραφη δήλωσή του, να μεταβάλλει ασφαλιστική κλάση και
να κατατάσσεται κάθε φορά στην αμέσως ανώτερη ή στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική
κλάση. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκεί ο ασφαλισμένος μετά τη συμπλήρωση τριετίας
σε κάθε ασφαλιστική κλάση. Η νέα κατάταξη θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους από την υποβολή της σχετικής δήλωσης.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού,
το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τις ίδιες προσαυξήσεις που επιβάλλονται στις
καθυστερούμενες εισφορές.
Καθυστέρηση καταβολής της εισφοράς μεγαλύτερο από 12 μήνες από τότε που είναι απαιτητή,
συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος ασφάλισης για το χρόνο που δεν καταβλήθηκαν
εισφορές.
β. Τα πρόσωπα που εντάσσονται προαιρετικά στην ασφάλιση κλάδου σύνταξης παράλληλα με
τον Ειδικό Λογαριασμό Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής
υπαγωγής στην ασφάλιση του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε είδος
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν.1469/84.

Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 2ας ασφαλιστικής κλάσης
του λογαριασμού για όλους τους ασφαλισμένους , ανεξάρτητα από την ασφαλιστική κλάση στην
οποία έχουν καταταγεί για σύνταξη και το σύνολο της εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου
του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε είδος.
Η ανωτέρω διαδικασία παρακολουθείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
ΟΠΣ/τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Καη Κατόπιν τούτου, η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις
εξακεξακολουθεί να εφαρμόζεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. και τις Υπηρεσίες του.