ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

20 Ιουνίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων, στον κλάδο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1276/82, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.11 του ν.1276/82 όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.2217/94 και με την Φ40021/15895/1110/22-2-06
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δόθηκε η δυνατότητα στους
Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε αλλοδαπή πηγή, εφόσον
διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και δεν είναι ασφαλισμένοι για τον κίνδυνο ασθένειας, να μπορούν
με αίτησή τους να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος του τ. Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλοντας εισφορά ίση προς το 8,5% του ποσού της σύνταξής τους.
Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών σχετικά με την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων μετά την
εφαρμογή του ν. 4387/2016, και ειδικότερα των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 αυτού,
διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν, και να εφαρμόζονται
όπως πριν την ψήφιση αυτού, καθόσον αποτελούν ειδική διάταξη νόμου.
Για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α.,
παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες:

Προϋποθέσεις
Για την άσκηση του δικαιώματος θα πρέπει ο αιτών να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
– Να είναι Έλληνας υπήκοος ή ομογενής.
– Να συνταξιοδοτείται από οποιοδήποτε φορέα της αλλοδαπής
Περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι ανεξάρτητα από την αιτία συνταξιοδότησης , τον
χρόνο συνταξιοδότησης και την ορολογία που χρησιμοποιείται από τον συνταξιοδοτικό
φορέα για τον χαρακτηρισμό της παροχής (περιοδικής ή όχι).
– Να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, και
– Να μην είναι ασφαλισμένος για τον κίνδυνο της ασθένειας σε οποιοδήποτε φορέα της
ημεδαπής.


Εισφορές
Με την σχετική απόφαση του Υπουργού ορίσθηκε ότι «Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για την
ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας σε είδος που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι του άρθρου 11 του ν.
1276/82, ορίζεται σε 8,5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Το ποσό της παραπάνω εισφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό
σύνταξης 520 € αναπροσαρμοζόμενο κατ΄ έτος με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.
Λήξη – Αναστολή
Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται στις περιπτώσεις που:
– Ο ασφαλισμένος δηλώσει έγγραφα, ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την ασφάλισή του.
Στην περίπτωση αυτή χάνεται οριστικά το δικαίωμα.
– Ο ασφαλισμένος καθυστερήσει να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές πέρα από 24 μήνες.
Στην περίπτωση αυτή επέρχεται απώλεια.
– Ο ασφαλισμένος αποβιώσει.
– Ο ασφαλισμένος πάψει να είναι συνταξιούχος φορέα της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που η σύνταξη επαναχορηγηθεί, μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση με όλα τα
σχετικά δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή εφόσον έχει τις προϋποθέσεις θα γίνει νέα υπαγωγή
– Ο ασφαλισμένος φύγει από την Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό.
Για να θεωρηθεί μόνιμη η εγκατάσταση στο εξωτερικό πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από 24
μήνες.
Αν ο ασφ/νος επανέλθει στην Ελλάδα για εκ νέου μόνιμη εγκατάσταση πριν παρέλθουν 24 μήνες
από τον τελευταίο μήνα που κατέβαλε τις εισφορές, τότε αναβιώνει το προηγούμενο δικαίωμά του
για την προαιρετική του ασφάλιση αλλά ανακύπτει και η υποχρέωσή του για καταβολή των
εισφορών όλης της περιόδου διακοπής, προσαυξημένων πλέον και με τα πρόσθετα τέλη των
εισφορών. Μόνο στην περίπτωση απουσίας στο εξωτερικό πέραν του 24μήνου γίνεται δεκτή η
υποβολή αίτησης για νέα ένταξη στην ασφάλιση.

Η ανωτέρω διαδικασία παρακολουθείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ/τ.ΙΚΑΕΤΑΜ.
Κατόπιν τούτου, η προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών
συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων στον κλάδο ασθένειας σε είδος σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις εξακολουθεί να έχει ισχύ και μετά την 1/1/17.