ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

20 Ιουνίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Επικαιροποίηση καθορισμού διαδικασιών για την απόδοση
ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) καθορίστηκε η διαδικασία για την απόδοση Αριθμού Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι
βάσει του άρθρου 51 του Ν4387/2016 (ΦΕΚ Α/85/12-5-2016) εντάχθηκαν
αυτοδίκαια στον ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι Φ.Κ.Α. και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, θα
λειτουργούν γραφεία ΑΜΚΑ, τα οποία θα πραγματοποιούν τη διαδικασία απογραφής
παράλληλα με τα ΚΕΠ.
Ως εκ τούτου, τα γραφεία ΑΜΚΑ του φορέα μας, είναι υποχρεωμένα να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους, για θέματα που άπτονται
της διαδικασίας απόδοσης, μεταβολής ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε πίνακα γραφείων ΑΜΚΑ στον οποίο
αναφέρονται αναλυτικά τα γραφεία ΑΜΚΑ όλων των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, που έχουν ορισθεί προκειμένου να αποδίδουν ΑΜΚΑ.

Συνημμένα Αρχεία