ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

12 Ιουνίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές

Με αφορμή ερωτήματα ασφαλισμένων για την αντιμετώπιση των
συνταξιοδοτικών τους αιτημάτων, στα οποία θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα σε ένα
ενταχθέντα φορέα, ενώ παράλληλα εκκρεμεί οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές σε άλλον
ενταχθέντα φορέα, το χρόνο του οποίου δεν επιθυμούν να συνυπολογίσουν
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4387/2016 στην ασφάλιση του
  Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ
  φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του Δημοσίου, οι οποίοι
  εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν.
 2. Ως γνωστόν, η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι
  υποχρεωτική για χρόνους ασφάλισης που είχαν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2016.
 3. Με τις διατάξεις της παρ.6 εδάφιο α΄ άρθρο 19 του Ν.4387/2016 εξακολουθεί να
  παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το συνυπολογισμό ή μη του
  χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους ενταχθέντες στον
  Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν ασφαλίζεται στον
  Ε.Φ.Κ.Α. για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην
  φορέα του οποίου δεν επιθυμεί το συνυπολογισμό και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση
  μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε εντασσομένου φορέα.
 4. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 13/2019, η δυνατότητα θεμελίωσης
  συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4387/2016 περί
  διαδοχικής ασφάλισης, εξετάζεται στις περιπτώσεις μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
  δικαιώματος με τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων φορέων
  Επίσης χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και
  εντεύθεν λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά τόσο για την θεμελίωση όσο και για τον
  υπολογισμό του ποσού της Εθνικής και Ανταποδοτικής σύνταξης.
 5. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης σε
  ασφαλισμένο βάσει αυτοτελούς δικαιώματος με χρόνο ασφάλισης που έχει
  πραγματοποιήσει σε πρώην φορέα, εφόσον δεν ασφαλίζεται στον Ε.Φ.Κ.Α. για
  δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα του οποίου δεν
  επιθυμεί το συνυπολογισμό.
   Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:
  Ασφαλισμένος θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της
  νομοθεσίας του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χρόνους ασφάλισης: 1983-2016 τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 2017-2018
  ΕΦΚΑ ως μισθωτός.
  Υποβάλει σχετικό αίτημα το έτος 2018 και δεν επιθυμεί το συνυπολογισμό, του χρόνου
  ασφάλισής του, στο τ.ΟΑΕΕ (ασφαλισμένος έως το 2014), στον οποίο εκκρεμούν οφειλές
  από ασφαλιστικές εισφορές.
  Δύναται να δικαιωθεί σύνταξης από τον ΕΦΚΑ με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας του
  τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διότι δεν ασφαλίζεται στον Ε.Φ.Κ.Α. από 1.1.2017 για δραστηριότητα που
  υπάγεται στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ.
 6. Ως προς τις οφειλές των πρώην φορέων μη μισθωτών των οποίων ο
  υποψήφιος συνταξιούχος δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό, εξακολουθούν να
  υφίστανται στον πρώην φορέα και αναζητούνται αρμοδίως με τις καθορισμένες
  διαδικασίες.