ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

4 Ιουνίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Γεν. Δ/νση Εισφορών – Δ/νση Ασφάλισης

Ασφάλιση Των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3566/2007 όπως ισχύουν, οι μεταφραστές που
απασχολούνται στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ορίζονται με
αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής γραπτής δοκιμασίας ελέγχου
επάρκειας της γλώσσας και είναι ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες ή
αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό σημαίνει ότι ήδη ασκούν μια επαγγελματική
δραστηριότητα για την οποία υπάγονται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές
διατάξεις στην ασφάλιση ως αυτοτελώς απασχολούμενοι των πρώην φορέων που
ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους, και από 1/1/2017 στον
ΕΦΚΑ, δύναται ωστόσο η αμοιβή από την απασχόληση τους στη Μεταφραστική
Υπηρεσία, να αποτελεί και το μοναδικό εισόδημά τους.
Για την αμοιβή τους από τις μεταφράσεις που τους ανατίθενται, εκδίδουν Δελτίο
Παροχής Υπηρεσιών. Μεταφράζουν – εντός προθεσμιών που θέτει κάθε φορά η
μεταφραστική υπηρεσία – έγγραφα, προσκομιζόμενα:
• από ιδιώτες, οι οποίοι καταβάλουν το αντίτιμο στην Υπηρεσία, η οποία πληρώνει
τους μεταφραστές και εκείνοι εκδίδουν Δ.Π.Υ. με παρακράτηση που ορίζεται με
Υπουργική Απόφαση για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της Υπηρεσίας
• από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, που επίσης μεταφράζουν υπηρεσιακά έγγραφα
που αποστέλλονται, η χρέωση των οποίων γίνεται βάσει τιμών, όπως έχουν οριστεί
ανά σελίδα και κατηγορία με Υπουργική Απόφαση. Οι μεταφραστές εκδίδουν Δ.Π.Υ.
προς τη συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία, με δικαιολογητικό πληρωμής, πάντα το
έγγραφο χρέωσης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.
Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλισης
Όπως είναι γνωστό, τα πρόσωπα που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα, για
την οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές
διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, στην ασφάλιση του τ.
ΟΑΕΕ, ή τ. ΕΤΑΑ, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Για τα εν λόγω πρόσωπα, τα οποία αμείβονται
με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και για τα οποία προκύπτει ότι το εισόδημά τους
προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή δυο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), όπως
ορίζεται με την παρ. 9 του ιδίου άρθρου, εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον
τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38
του νόμου.
Με την πιο πάνω εγκύκλιο (σχετ. Α), δόθηκαν οδηγίες για το πεδίο εφαρμογής και
για την απεικόνιση των εισφορών των υπαγόμενων στην παρ. 9 του άρθ. 39
ν.4387/2016, μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

Πεδίο εφαρμογής
Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, εμπίπτουν οι ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες ή
αυτοαπασχολούμενοι μεταφραστές της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών, σύμφωνα με έγγραφο (σχετικό Β) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς το Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί τον
μοναδικό αντισυμβαλλόμενο (ή έναν από τους δύο όπως ορίζει ο νόμος) και για τους
οποίους προκύπτει ότι δεν έχουν άλλο εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα ή
αυτοαπασχόληση.
Έναρξη εφαρμογής
Κατόπιν των ανωτέρω το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο εμπίπτουν οι ανωτέρω έχει
εφαρμογή από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.
4387/2016, κατά συνέπεια η παρούσα οδηγία έχει ισχύ από 1/1/2017.
Εφαρμογή – Διαδικασίες
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αποτελεί την διαδικασία καταχώρησης στοιχείων
αντισυμβαλλόμενων και ασφαλιστικών στοιχείων των υπαγόμενων στην παρ. 9 του
άρθρου 39 του ν. 4387/2016, δεν συντρέχει λόγος να τηρείται για τα εν λόγω
πρόσωπα καθώς, η Μεταφραστική Υπηρεσία και οι υπηρεσίες του Δημοσίου για
λογαριασμό των οποίων γίνονται οι μεταφράσεις αποτελούν μοναδικό εργοδότη, ο
ορισμός των μεταφραστών γίνεται βάσει αποφάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών χωρίς
διάρκεια και το τίμημα (αντίτιμο) είναι προκαθορισμένο ανά σελίδα και κατηγορία από την
Υπουργική Απόφαση.
Υπόχρεοι Εργοδότες
Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μεταφραστών, υπόχρεοι
εργοδότες είναι, κατά περίπτωση:

  1. Η Μεταφραστική Υπηρεσία, όταν πρόκειται για έγγραφα που προσκομίζονται
    από ιδιώτες, για λογαριασμό των οποίων πραγματοποιείται η μετάφραση.
  2. Οι εκάστοτε Δημόσιες Υπηρεσίες, όταν πρόκειται για έγγραφα που έχουν
    προσκομιστεί και μεταφραστεί, για λογαριασμό τους.

    Όσον αφορά την απογραφή των υπόχρεων εργοδοτών ισχύουν τα αναφερόμενα στη
    17/2017 εγκύκλιο ΕΦΚΑ.

Συνημμένα Αρχεία