ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

22 Απριλίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Γεν. Δ/νση Εισφορών – Δ/νση Εισφορών Μισθωτών 
Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών Αναφορών 

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

 1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • Καταστάσεις απορριφθέντων τραπεζικών λογαριασμών για εργατοτεχνίτες
  οικοδόμους των οποίων η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών απορρίφθηκε από
  τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κλειστός – απορριφθής λογαριασμός), θα
  αναρτηθούν στο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής
  Δωροσήμου, λόγω απαραίτητης επεξεργασίας δεδομένων.
  • Καταστάσεις Παραγραφών
  Αφορούν στοιχεία παραγραφών ποσών Δωροσήμου, τα οποία προέκυψαν για τις
  περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επομένου έτους της
  έκδοσης εντολής πληρωμής του (πραγματοποιείται ως διαδικασία κατά την
  επεξεργασία πληρωμής Δωροσήμου Α΄ τετραμήνου κάθε έτους).
  Οι καταστάσεις με τα στοιχεία παραγραφών θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου και θα αναρτηθούν στο Intranet Ε.Φ.Κ.Α., στις οποίες
  περιλαμβάνονται: κωδικός Υποκ/τος, Α.Μ.Α. και τα παραγραφόμενα ποσά
  δωροσήμου.
  Στην οθόνη του ΟΠΣ/τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. «Διαχείριση Στοιχείων Δωροσήμου», στο
  πεδίο «Στοιχεία εκτέλεσης» εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ» και η
  ημερομηνία παραγραφής.
 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι προσερχόμενοι στο Υποκατάστημα του τόπου
  κατοικίας τους για την πληρωμή του Δωροσήμου, πρέπει να προσκομίζουν την
  αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο και απαραίτητα τον Α.Μ.Κ.Α. και
  τον Α.Μ.Α. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον ανήκουν στις παρακάτω δύο κατηγορίες:
  Α. Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι που ΔΕΝ έχουν γνωστοποιήσει στο Τμήμα Μητρώου
  των Υποκαταστημάτων Μισθωτών τον τραπεζικό τους λογαριασμό.
  Η καταβολή Δωροσήμου στους προαναφερόμενους οικοδόμους θα διενεργηθεί
  μέσω του συστήματος ΟΠΣ/τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο αφού καταχωρηθεί ο Α.Μ.Α.
  του οικοδόμου, εκτυπώνεται το Ενημερωτικό Σημείωμα εις διπλούν.
  Το Ενημερωτικό Σημείωμα που εκτυπώνεται, περιέχει στοιχεία δικαιούχου –
  επωνυμία εργοδότη – Α.Μ.Ο.Ε. – χρονική περίοδο απασχόλησης – αποδοχές – ποσό
  Δωροσήμου και τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, εφόσον
  αυτός είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων.
  Σε περίπτωση που ο αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου δεν είναι σε ισχύ, τότε πριν
  την πραγματοποίηση της πληρωμής, πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία στο
  Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος.
  Το Ενημερωτικό Σημείωμα υπογράφεται από τον εκδότη και παραδίδεται στον
  δικαιούχο οικοδόμο εις διπλούν προκειμένου το ένα να παραδοθεί στο Ταμείο του
  Τμήματος Οικονομικού από το οποίο εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής του Δωροσήμου.
  Τονίζουμε ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων
  πρέπει πριν την πληρωμή του δωροσήμου να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος τα
  δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο
  Ασφαλισμένων ο Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και να
  επικαιροποιούνται τα στοιχεία του.
  Β. Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι των οποίων η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών
  δεν πραγματοποιήθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κλειστοί –
  απορριφθέντες λογαριασμοί).
  Για τις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία με ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑ, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται.
  Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που εκδίδονται αριθμούνται σε ετήσια βάση και η/οι
  αντίστοιχη/χες Καταστάσεις Πληρωμής Δωροσήμου, αρχειοθετούνται χωριστά με
  σχετική ένδειξη και φυλάσσονται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος.
  Μετά την πληρωμή Δωροσήμου συμπληρώνεται η «Κατάσταση Προκαταβολών».
  Επισημαίνουμε: Οι καταστάσεις προκαταβολών με στοιχεία ασφ/νων που πληρώθηκαν
  χειρόγραφα λόγω απορρίψεων τραπεζικών τους λογαριασμών, πρέπει να αποσταλλούν
  στη Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών – Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης
  Εφαρμογών Μισθωτών το αργότερο έως 24/05/2019, προκειμένου να μην
  υπολογισθούν στο Δωρόσημο και της επόμενης χρονικής περιόδου.
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ
  Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 23/04/2019 μέχρι 16/05/2019
  και συγκεκριμένα τις ημερομηνίες: 23, 24/04/2019 και 7, 9, 16/05/2019 εντός του
  πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.
  Για όσους πληρωθούν με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή θα γίνει
  στις 23/4/2019.
  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
  Ως γνωστόν, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου 3863/2010 η
  καταβολή παροχών σε είδος και χρήμα των ασφαλισμένων γίνεται με την διαδικασία
  πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών. Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των
  ασφαλισμένων χρησιμοποιούνται και για την καταβολή αδειοδωροσήμου (Εγκ. τ. ΙΚΑΕΤΑΜ 11/2011).
  Λόγω της επικείμενης σταδιακής εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος
  8/23.1.2019 (Οργανισμός ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η
  λειτουργία Τμημάτων Οικονομικού στις Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ, θα πρέπει οι
  εργατοτεχνίτες οικοδόμοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στον
  ΕΦΚΑ, να προσέλθουν στις υπηρεσίες Μητρώου Μισθωτών για τη δήλωσή του.
  Ευνόητο είναι ότι η καταβολή του Δωροσήμου Αυγούστου 2019 και εφεξής δεν
  θα είναι δυνατή μέσω Υποκαταστημάτων ΕΦΚΑ.
  Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι Μονάδες – Υποκαταστήματα Μισθωτών ΕΦΚΑ, με
  ευθύνη των Διευθυντών, πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, τους
  ενδιαφερόμενους εργατοτεχνίτες οικοδόμους (π.χ. μέσω των τοπικών συλλόγων –
  σωματείων).
  Η σχετική Ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, η οποία
  επισυνάπτεται και στο παρόν Γενικό Έγγραφο, πρέπει να τεθεί σε εμφανές σημείο του
  Υποκαταστήματος.
  Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, στην οποία
  κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται όπως συνδράμει στην ενημέρωση των
  ενδιαφερομένων, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα δήλωσης τραπεζικού
  λογαριασμού.