Γενικό Έγγραφο 377727/Σ.121180-29/09/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 377727/Σ.121180-29/09/2021

28 Σεπτεμβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Εύβοιας, Φωκίδας και Φθιώτιδας.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή
μη μισθωτών ασφαλισμένων, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες
διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές
εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν
επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες από θεομηνίες ή άλλες
φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές οι επαγγελματικές τους
εγκαταστάσεις.
Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες (επιχειρήσεις,
εργοδότες, μη μισθωτούς ασφαλισμένους) δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις – οδηγίες:
Α. Οριοθέτηση Περιοχών
Με τις κάτωθι αναφερόμενες ΚΥΑ, οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές ως εξής:

 1. Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/17-8-2021 κοινή υπουργική απόφαση
  (ΦΕΚ 3863/Β΄/19.8.2021, ΑΔΑ : ΩΚΑΡ465ΧΘΞ-ΙΡ1) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από
  φυσική καταστροφή:
  i. από τις πυρκαγιές της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021, οι Δημοτικές Κοινότητες
  Ζήριας και Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας της
  Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
  ii. από την πυρκαγιά της 27ης Ιουλίου 2021, οι Δημοτικές Ενότητες Διονύσου και
  Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και
  iii. από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, η Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς το
  Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της
  Περιφέρειας Αττικής, ολόκληρος ο Δήμος Αχαρνών, οι Δημοτικές Ενότητες
  Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου, καθώς και οι Δημοτικές
  Ενότητες Αφιδνών και Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής
  Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 2. Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.13975/Α3258/20.8.2021 κοινή υπουργική απόφαση
  (ΦΕΚ 3898/Β΄/20.8.2021, ΑΔΑ : 96Ρ4465ΧΘΞ-ΖΧ2) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από
  φυσική καταστροφή:

από τις πυρκαγιές αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ολόκληροι
οι Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας,
ii. από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι Δημοτικές Κοινότητες
Ελαίας, Ερατεινής, Καλλιθέας και Τολοφώνος της Δημοτικής Ενότητας
Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος,
iii. από την πυρκαγιά της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η Δημοτική Κοινότητα
Μαλεσίνης της Δημοτικής Ενότητας Μαλεσίνης του Δήμου Λοκρών.


Β. Πεδίο Εφαρμογής
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι
που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες
περιοχές, εφόσον αποδεδειγμένα υπέστη ζημία από τις Πυρκαγιές κατά τα χρονικά
διαστήματα που προαναφέρθηκαν σε κάθε περιοχή, η επαγγελματική τους εγκατάσταση.
Β. Ρύθμιση Εισφορών
Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων, δύνανται να ρυθμιστούν ως εξής:
Β.1. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.

 • Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από
  την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή χωρίς υπολογισμό κατά το
  διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της
  φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων
  προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
  Β.2. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες,
  Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).
 • Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων
  εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η
  του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή χωρίς υπολογισμό κατά το
  διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι ληξιπρόθεσμες εισφορές και οι δόσεις εκκαθάρισης
  ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που
  συνέβη η φυσική καταστροφή μήνα με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις
  της ίδιας ημερομηνίας..
  Επισημάνση!
  Ως μήνας έναρξης του εξαμήνου αναστολής ορίζεται, κατά περίπτωση, για επιχειρήσεις,
  εργοδότες και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ο μήνας κατά τον οποίο επλήγησαν από τη
  φυσική καταστροφή.
  Γ. Υπαγωγή σε ρύθμιση – Δικαιολογητικά
  Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο Κ.Ε.Α.Ο.
  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής – ανά
  προαναφερθέν γεγονός – , με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι
  απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα
  αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις.
  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου
  Επιμελητηρίου από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση της πληγείσας
  εγκατάστασης, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.
  Οι εισφορές των ανωτέρω Β.1 και Β.2 περιπτώσεων, εξοφλούνται, σε δώδεκα (12) έως
  και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την λήξη του
  πρώτου μήνα, του επόμενου της λήξης της εξάμηνης αναστολής, κατά περίπτωση.
  Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς
  δια του 1/24 του συνολικού ποσού οφειλής (καθυστερούμενων και τρεχουσών), και δεν
  μπορεί να είναι μικρότερος των 12 δόσεων και μεγαλύτερος των 24 δόσεων.
  Εκπρόθεσμες δόσεις επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
  Επισήμανση
  ➢ Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε
  οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
  ➢ Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από
  αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης

Δ. Απώλεια δικαιώματος συνέχιση της ρύθμισης
Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις περιπτώσεις:

 • Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης
  και μέχρι την εξόφλησή της.
 • Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών.
  Μετά την απώλεια το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα
  αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις.
  Ε. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της
  αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούν τους
  ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα ως τηρούντα ενεργή ρύθμιση οφειλών
  και τους χορηγείται ΑΑΕ διάρκειας δύο (2) μηνών.
  Ε. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
  Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το διάστημα
  της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον
  τηρούνται οι όροι της παρούσης.
  Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.
  Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί
  και ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για
  παράβαση του ίδιου νόμου.
  Οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απωλέσει το δικαίωμα της
  ρύθμισης.
  ΣΤ. Επισημάνσεις
 • Ειδικά για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτούς ασφαλισμένους που διατηρούν
  επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού
  και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της
  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές που
  εκδηλώθηκαν εντός του μηνός Αυγούστου 2021, ανεξαρτήτως επέλευσης υλικής ζημιάς
  ή όχι στις εγκαταστάσεις τους, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της αριθ.
  Δ.15/Δ΄/60167/12.8.2021 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3744/Β΄/12.8.2021). Σχετικές
  οδηγίες έχουν δοθεί με το αριθμ. πρωτ 374002/Σ.119983/27.09.2021 Γενικό Έγγραφο
  του e- ΕΦΚΑ.
  Συνεπώς, για τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον έχει επέλθει υλική ζημία, μπορούν να
  επιλέξουν την υπαγωγή τους είτε στις πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του
  ν.2256/1994, όπως ισχύουν, είτε στις ειδικές ρυθμίσεις της ανωτέρω ΥΑ..
 • Με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών, θα δοθούν οδηγίες για την
  παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, που παρακολουθεί τις εισφορές
  των μη μισθωτών, σχετικά με την διεκπεραίωση/καταχώρηση των αιτήσεων που θα
  υποβληθούν, προκειμένου να τίθενται σε εξάμηνη αναστολή οι τρέχουσες εισφορές

Συνημμένα Αρχεία