ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

15 Μαρτίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις αμειβόμενης απασχόλησης συνταξιούχου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αφορμή αίτημα ασφαλισμένου, παρέχονται οι κάτωθι
συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του
ν.4387/2016:
Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016
εφαρμόζονται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη από τον
ΕΦΚΑ και αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του
ν.4387/2016, δηλαδή από 13.05.2016, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης
στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις που
ίσχυαν μέχρι 31.12.2016 στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς ασφάλισης.
Σε περίπτωση που αναληφθεί δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει
βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρέωση ασφάλισης στον
ΕΦΚΑ, δεν έχει εφαρμογή η εν λόγω ρύθμιση περί απασχόλησης συνταξιούχων,
ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει
εισόδημα.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για
την οποία είτε λαμβάνουν αμοιβές που δεν υπόκεινται βάσει νόμου σε ασφαλιστικές
εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την
ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του
δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του
ν.4387/2016 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους (κύριας και
επικουρικής).
Επίσης, σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατόπιν σχετικού εγγράφου
της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία του ίδιου Υπουργείου, διευκρινίστηκε ότι, ο
πρακτικώς ασκούμενος ή μαθητευόμενος σπουδαστής ΙΕΚ δεν θεωρείται
εργαζόμενος, καθώς το πρόγραμμα μαθητείας στο χώρο εργασίας ή η πρακτική
άσκηση που πραγματοποιεί, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο σπουδών και αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση αναβαθμισμένου τυπικού προσόντος
(Πτυχίο επιπέδου 5).
Κατόπιν αυτών, στην περίπτωση αμειβόμενης απασχόλησης συνταξιούχου –
σπουδαστή ΙΕΚ στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας από 13.05.2016 και
μετά, δεν έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του ν.4387/2016.

Συνημμένα Αρχεία