ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

7 Μαρτίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διεύθυνση Ασφάλισης

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Α. Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/ τ. Β΄/2014), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 23
του άρθρου 8 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α΄/2015) για να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς
λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών απαιτούνταν, εκτός των άλλων, και η κάλυψη πλήρους ασφάλισης
ασθενείας.
Για την εκπλήρωση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την δυνατότητα
να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση
ασθένειας, σύμφωνα και με τις οδηγίες που είχαν κατά καιρούς δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
πρώην φορέων ασφάλισης.

Β. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του Ν. 4540/2018, με έναρξη ισχύος τρεις (3)
μήνες από τη δημοσίευσή του, ήτοι από 21/8/2018, αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου
19 του Ν. 4251/2014 και πλέον, για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για
εξαιρετικούς λόγους, δεν απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους η κάλυψη πλήρους ασφάλισης
ασθενείας.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 31 του Ν. 4540/2018, αιτήσεις που υποβλήθηκαν και
εκκρεμούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας πριν την δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως 22/5/2018, θα
εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να προβαίνουν σε αναγνώριση του χρόνου
ασφάλισης για πλήρη κάλυψη ασθένειας, μόνο στις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που
έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους βάσει του
άρθρου 19 του Ν. 4251/2014 έως την 22/5/2018 εφόσον είναι κάτοχοι Βεβαίωσης
κατάθεσης αίτησης που τους χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 έως 7 του
άρθρου 8 του Ν. 4251/2014.
Ως εκ τούτου και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, αιτήσεις που εκκρεμούν κατά τα ανωτέρω
έως την 22/5/2018, θα πρέπει να αναζητηθούν ώστε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση αποφάσεων
αναγνώρισης και σε κάθε περίπτωση πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας αποδοχής της
αναγνώρισης από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, δηλαδή μέσα σε χρονικό διάστημα (3)
τριών μηνών από την έκδοση του παρόντος, σύμφωνα και με το σχετικό (2) έγγραφο του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής

Συνημμένα Αρχεία