ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

27 Φεβρουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, για περιπτώσεις όπου ζητούνται Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα

Με το ως άνω Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ, σας κοινοποιήσαμε την ως άνω εγκύκλιο
του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: 68ΔΩ465Θ1Ω-ΚΘΙ) και σας παρείχαμε οδηγίες σχετικά με την
χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στις περιπτώσεις που η αίτηση στον
ΟΠΕΚΑ αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Με το παρόν έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις όπου ζητούνται από
τον ΟΠΕΚΑ Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα, οι υπηρεσίες του θα αποστέλλουν
έγγραφο στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με το οποίο θα ζητείται η πληροφορία εάν ο/η
αιτών/ούσα το Προνοιακό Αναπηρικό Επίδομα δικαιούται σύνταξης από τον
ΕΦΚΑ (επισυνάπτεται τύπος εγγράφου).
Για τη διευκόλυνσή σας, στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται υπόδειγμα
Ενημερωτικού Σημειώματος, το οποίο, αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο ως άνω Γενικό Έγγραφο, θα αποστέλλεται στην υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ
που σας το είχε ζητήσει.

Συνημμένα Αρχεία