ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

26 Φεβρουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

Με το αρ.πρωτ.Δ.15/Γ΄/οικ.5222/125/5-2-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και
Εισφορών της Γ.Γ.Κ.Α., παρέχονται διευκρινίσεις για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του
ν.4387/16, όπως ισχύει, και της περ.γ΄της παρ.2 του άρθρου 1 του π.δ.258/05, όπως ισχύει, σχετικά
με την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ Α.Ε., των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά
προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.
Η Υπηρεσία μας ήδη εργάζεται στην κατεύθυνση της έκδοσης νεότερων οδηγιών.
Μέχρι την έκδοσή τους, αναστέλλεται η εφαρμογή των οδηγιών που δόθηκαν με το ως άνω σχετικό
γενικό έγγραφο.

Συνημμένα Αρχεία