ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

7 Φεβρουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Σας κοινοποιούμε την ως άνω εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: 68ΔΩ465Θ1Ω-ΚΘΙ)
και όσον αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθ. 93 του ν.
4387/2016 (ΦΕΚ. 85/τ. Α’/12.5.2016), ως προς την ενότητα Β σας επισημαίνουμε τα
ακόλουθα:

 1. Με την ως άνω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ως έλλειψη ασφαλιστικών
  προϋποθέσεων θεωρείται τόσο η μη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και
  του χρόνου ασφάλισης όσο και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές
  του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
  Επομένως, προκειμένου να εξεταστεί από τον ΟΠΕΚΑ το δικαίωμα χορήγησης στα
  ως άνω πρόσωπα του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων,
  απαραίτητο δικαιολογητικό είναι Ενημερωτικό Σημείωμα του ΕΦΚΑ, στο οποίο θα
  αναφέρεται εάν υπάρχει δικαίωμα χορήγησης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος από τον
  φορέα και, στην περίπτωση των αυτοτελώς απασχολουμένων, επιπλέον, εάν υπάρχουν
  οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που δεν μπορούν να παρακρατηθούν από τη σύνταξη
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους του
ενός πρώην ΦΚΑ, θα πρέπει η Περιφερειακή Υπηρεσία, στην οποία υποβάλλεται το
αίτημα από τους ενδιαφερόμενους για την έκδοση του Ενημερωτικού Σημειώματος, να
αλληλογραφεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης αυτών των πρώην φορέων,
προκειμένου να γνωστοποιηθεί ο οικείος χρόνος ασφάλισης και, εφόσον υπάρχει
ασφάλιση σε τ. φορέα αυτοτελώς απασχολουμένων, επιπλέον, εάν υπάρχουν οφειλές από
ασφαλιστικές εισφορές, που δεν μπορούν να παρακρατηθούν από τη σύνταξη.
Στη συνέχεια η Περιφερειακή Υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε το αίτημα για τη
χορήγηση του ενημερωτικού σημειώματος θα αποστέλλει συμπληρωμένο, ανάλογα με την
περίπτωση, το Ενημερωτικό Σημείωμα στη Γενική Δ/νση Παροχών του ΟΠΕΚΑ
(Πατησίων 30, Τ.Κ. 10170 ΑΘΗΝΑ).

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αίτηση για την έκδοση του
  Ενημερωτικού Σημειώματος συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ως προς
  τους τ. φορείς στους οποίους έχουν ασφαλιστεί, ως εξής:
  I. οι μισθωτοί ασφαλισμένοι, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, καθώς και οι
  ανασφάλιστοι: στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μισθωτών του τόπου κατοικίας τους
  II. οι ελεύθεροι επαγγελματίες:
  • αν είναι οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης,
  στο Περιφερειακό Τμήμα του τόπου άσκησης της επαγγελματικής
  δραστηριότητας,
  • αν είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν καταθέσει αίτηση για συνταξιοδότηση,
  στο Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής υπηρεσίας όπου εκκρεμεί το
  αίτημα συνταξιοδότησης.

Συνημμένα Αρχεία