ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

4 Φεβρουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών – Απασχόληση σε εκτός Ε.Φ.Κ.Α., Υπουργεία και εποπτευόμενους Δημόσιους Φορείς

 1. ΣΤΟΧΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της
  αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων καθώς και στην
  αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής
  ηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας.
  Αντικείμενο του Ειδικού Προγράμματος αποτελεί η απασχόληση 5.500
  ανέργων πτυχιούχων σε Υπουργεία και εποπτευόμενους Δημόσιους Φορείς, όπως
  αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 51 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει και οι οποίοι δεν
  ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
 2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
  2.Α. Ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρμόδιος για την υλοποίηση, διαχείριση και
  παρακολούθηση του προγράμματος, όπως και για την καταβολή των αμοιβών
  στους ωφελούμενους, των ασφαλιστικών εισφορών και του Φόρου Μισθωτών
  Υπηρεσίων (Φ.Μ.Υ.) στους Φορείς Υποδοχής.
  2.Β. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατώνμελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από
  την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ
  Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, ούτε η
  συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η
  ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με
  άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).
  2.Γ. Ως Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, ορίζονται τα
  Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής
  Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
  Αλληλεγγύης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Ανάπτυξης,
  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού και Υγείας και οι εποπτευόμενοι από τα
  ανωτέρω Δημόσιοι Φορείς.
 3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Ο.Α.Ε.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος
  απασχόλησης, θα καλύπτει:
  – Τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές
  αμοιβές) των ωφελούμενων που απασχολούνται στο Φορέα
  Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης.
  – Τις ασφαλιστικές-εργοδοτικές εισφορές του Φορέα Υποδοχής ή/και
  της Υπηρεσίας Τοποθέτησης.
  – Το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).
  Εκτός από τις ανωτέρω δαπάνες, καμία άλλη παροχή, αποζημίωση ή
  ενίσχυση προς τους ωφελούμενους, δεν είναι επιλέξιμη από τον Ο.Α.Ε.Δ.
  και τους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως για
  παράδειγμα η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση.
  Για την απασχόληση των ωφελούμενων, ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που
  διέπει την απασχόληση του προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα με σύμβαση
  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και οι κείμενες διατάξεις της
  ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
 4. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
  Στις 21/01/2019, στη διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr),
  αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, που περιλαμβάνει τους
  ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού,
  πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ηλικίας 22 –
  29 ετών, που θα εργαστούν για 12 μήνες με πλήρη απασχόληση και
  ασφάλιση, στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν
  καθοριστεί βάσει της ανωτέρω Δημόσιας Πρόσκλησης.
  Οι ωφελούμενοι που έχουν επιλεγεί, καλούνται από τις αρμόδιες
  Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα
  τοποθέτησης.
 5. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΩ Α.Π.Δ. Η απεικόνιση της ασφάλισης των ωφελούμενων σε Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, θα πραγματοποιηθεί μέσω της υποβολής Συμπληρωματικής (04) Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
  Η καταχώρηση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολούμενωνωφελούμενων, θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, ως κοινοί ασφαλισμένοι
  χωρίς να απαιτείται καταχώρηση σε ειδικά πεδία (π.χ. πεδία επιδότησης 43, 44,45).
  Η υποβολή και η αντίστοιχη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
  διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.