ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

18 Ιανουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Γνωστοποίηση της Απόφασης Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. ως προς τις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ στους Ασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς Πωλητών Λαϊκού Λαχείου.

Α) Όπως είναι γνωστό, οι πιστοποιημένοι – ασκούντες, κατά κύρια
απασχόληση, το επάγγελμα του Πωλητή Λαϊκού Λαχείου, εφόσον αποτελούν μέλη
Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών ασφαλίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΙΓ΄ Κεφαλαίου άρθρα 90-95 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν από 1/5/2014 με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.
4331/2015 (Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α΄/2-7-2015) «Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων» και
την κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας με αριθμ.Φ.11321/31042/1232
(Φ.Ε.Κ.3196/τ. Β΄/5-10-2016) Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπαγωγή καλύπτει άπαντες τους
κλάδους ασφάλισης και πραγματοποιείται σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Α.Ν.
1846/51 περί σύστασης ασφαλιστικών συνεταιρισμών, οι οποίοι επέχουν έναντι του τ.
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. ευθύνη εργοδότη – κατά το άρθρο 8, παρ. 5,
περίπτωση δ΄, του ιδίου νόμου.
Συγκεκριμένα, οι κλάδοι ασφαλιστικής κάλυψης είναι οι εξής : Κύριας
Σύνταξης : 6,67%, Επικουρικής ασφάλισης : 3%, Ασθένειας σε είδος : 2,15% και
Ασθένειας σε χρήμα : 0,40%, ήτοι συνολικό ποσοστό 12,22%, το οποίο βαρύνει τους
ίδιους τους ασφαλισμένους, εισπράττεται και καταβάλλεται από τις Διοικήσεις των
Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών στον Ε.Φ.Κ.Α..
Όσο αφορά την υπέρ του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – νυν Ε.Φ.Κ.Α.- εργοδοτική
ασφαλιστική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των
πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου, εισπράττεται και καταβάλλεται από
τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,
λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων (όπως
ορίζεται στον ν. ΙΝΖ/1905 και στην αριθμ. Μ 14724/1941 Υ.Α.) που διεξάγονται
επίγεια με τη χρήση Λαχνών.
Με την από 30/7/2013 «Σύμβαση Παραχώρησης του Αποκλειστικού
Δικαιώματος Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης των
Κρατικών Λαχείων» μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και της «Ελληνικά Λαχεία – Ανώνυμη
Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης
Λαχείων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4183/2013, από 1-5-2014 ο Παραχωρησιούχος
που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,
προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων είναι η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά
Λαχεία Α.Ε.».

Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη ως προς την υποχρέωση
καταβολής της εργοδοτικής ασφαλιστικής εισφοράς εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών.
Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς αυτής
επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του Α.Ν.
1846/1951 πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, όπως ισχύει.
Η μη καταβολή των εισφορών ασφαλισμένου εντός της κατά το άρθρο 26
του Α.Ν. 1846/1951 οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από το
άρθρο 27 του νόμου αυτού κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.
Β) Με τις διατάξεις του Άρθρου 92 «Εγγραφή σε Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό
– Διαγραφή από αυτόν» του ΙΓ΄ Κεφαλαίου του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. ορίστηκε ότι :
παρ.1 «Δικαίωμα εγγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισμό έχει κάθε
πιστοποιημένος ασκών κατά κύρια απασχόληση το επάγγελμα του πωλητή Λαϊκού
Λαχείου, εφόσον, πλην των από των διατάξεων περί συνεταιρισμών νομοθεσίας
οριζόμενων γενικών προϋποθέσεων, πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)Έχει συμπληρώσει ετήσια τουλάχιστον συνεχή άσκηση του επαγγέλματος.
β)Στερείται επαγγελματικής στέγης.
γ)Δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία εμπίπτουσα στις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν.1846/51.
δ)Δεν υπάγεται στην ασφάλιση ετέρου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης. Η
ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού είναι προσωποπαγής».
παρ.3 «Περί της συνδρομής των κατά το παρόν Κεφάλαιο προϋποθέσεων
εγγραφής πωλητών Λαϊκού Λαχείου στον συνεταιρισμό ή διαγραφής από αυτόν,
αποφαίνεται ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου
απασχόλησης του πωλητή Λαϊκού Λαχείου, μετά από γνώμη Επιτροπής
αποτελούμενης από τον προϊστάμενο Εσόδων του Υποκαταστήματος ή τον νόμιμο
αναπληρωτή αυτού, ως Πρόεδρο αυτής, ενός εκπροσώπου των ασφαλισμένων
οριζομένου μετά του αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και ενός
εκπροσώπου του εκάστοτε Παραχωρησιούχου, που ορίζεται από αυτόν μετά του
αναπληρωτή του. Η απόφαση του Διευθυντή του Υποκαταστήματος είναι υποχρεωτική
και κατ’ αυτής επιτρέπεται η άσκηση των κατά νόμο ενδίκων μέσων».
Γ) Με την υπ. αριθμ.896/Συν.52/29-11-2018 (Α.Δ.Α.:ΨΥΙ2465ΧΠΙ-ΑΒΣ)
Απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., καθόρισε ως απαραίτητα
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1, του άρθρου 92,
του ΙΓ΄ Κεφαλαίου του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. – εγγραφής νέου
μέλους – τα ακόλουθα :
α) Σύμβαση μεταξύ του αιτούντος και του Παραχωρησιούχου.
β) Ταυτότητα πιστοποιημένου πωλητή Λαϊκού Λαχείου.
γ) – Βεβαίωση του προμηθευτή Λαϊκών Λαχείων, από την οποία θα
προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο ο αιτών έλαβε προμήθεια από πωλήσεις
λαχείων, ή

 • Φορολογικές δηλώσεις (Έντυπο Ε1) των οικονομικών ετών, κατά τα
  οποία, ο αιτών ισχυρίζεται ότι ασκεί το επάγγελμα του λαχειοπώλη και Υπεύθυνη
  Δήλωσή του ότι το συγκεκριμένο εισόδημα προέρχεται από την εν λόγω
  δραστηριότητα.
  δ) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών
  είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση.
  ε) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία
  και δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α., λόγω ιδιότητας ή συμμετοχής σε
  νομικό πρόσωπο με ιδιότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α..
  Για λόγους χρηστής διοίκησης και όσο αφορά την ασφαλιστική
  τακτοποίηση των νέων μελών, από 1/5/2014 – για τα οποία υπήρξε η εκκρεμότητα ως
  προς τις προϋποθέσεις εγγραφής σε ασφαλιστικό συνεταιρισμό – η υποβολή των
  Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων θα γίνει στο Υποκατάστημα της έδρας εργοδότη,
  με κατάθεση μαγνητικών μέσων (Συμπληρωματική Α.Π.Δ. -04, στο βαθμό που έχει
  ήδη υποβληθεί Κανονική Α.Π.Δ. (01) για την αντίστοιχη μισθολογική περίοδο) οι
  οποίες θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν υποβληθούν έως 30/04/2019.
  Τέλος, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον
  ασφαλισμένο, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, θεωρείται εμπρόθεσμη.

Συνημμένα Αρχεία