ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

14 Ιανουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων 

Εθνική Σύνταξη. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί νόμιμης διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών.

Με την ως άνω εγκύκλιο, διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ο τρόπος απόδειξης της
νόμιμης διαμονής στη χώρα μας των πολιτών τρίτων χωρών.
Συγκεκριμένα, στην παρ. 3 ορίστηκε ότι απαραίτητο δικαιολογητικό,
προκειμένου να διαπιστώνεται η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα μας, είναι η βεβαίωση
περί νόμιμης διαμονής της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η Γενική Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής με το με αρ. πρωτ. οικ. 18975/2018 έγγραφο ενημέρωσε τις Διευθύνσεις
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ότι στους
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδειες διαμονής από τις υπηρεσίες αυτές, οι οποίοι
αιτούνται τη χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης περί νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, θα
χορηγείται από την υπηρεσία που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής η διαθέσιμη,
προτυποποιημένη από το Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης « Βεβαίωση χρόνου
νόμιμης διαμονής».
Επομένως, στην περίπτωση που πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν στη
χώρα με άδεια διαμονής, ζητούν πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια υπηρεσία όπου
πρέπει να απευθύνονται για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, θα πρέπει να
ενημερώνονται ότι αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας που τους χορήγησε την τελευταία άδεια
διαμονής, στην οποία τηρείται ο σχετικός φάκελός τους .

Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
είναι αρμόδια για να χορηγήσει την εν λόγω βεβαίωση, μόνο εφόσον χορήγησε την
τελευταία άδεια διαμονής.