ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

14 Ιανουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ

Α. Ασφαλιστική αντιμετώπιση:

 1. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 18.7.2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων
  διατάξεων, αντιμετωπίζονται ως εξής:
  α) Εφόσον υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, η ασφάλιση ανατρέχει από
  την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας με απαίτηση καταβολής εισφορών για
  όλους τους Κλάδους, ακόμη και στις περιπτώσεις που η ημερομηνία έναρξης ανατρέχει και
  πριν την 18.7.2018.
  β) Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ, η ασφάλιση ανατρέχει από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου με απαίτηση καταβολής εισφορών για όλους τους Κλάδους. Η διαδικασία ελέγχου με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, όπως ισχύει, για αναδρομικό χρόνο ασφάλισης πριν την ισχύ των νέων διατάξεων εξακολουθεί να ισχύει. Ο τρόπος είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών θα καθοριστεί μετά την έκδοση της ΥΑ για όλους τους Κλάδους ακόμη και στις περιπτώσεις που η ημερομηνία έναρξης ανατρέχει και πριν την 18.7.2018.
 1. Εκκρεμείς αιτήσεις
  Ως εκκρεμείς νοούνται αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 18.7.2018, ημερομηνία
  έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων και αντιμετωπίζονται ως εξής:
  α) Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, η έναρξη ασφάλισης
  ανατρέχει από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας χωρίς απαίτηση
  εισφορών Κλάδου Περίθαλψης, έως την ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στα
  μητρώα του ΕΦΚΑ, και με απαίτηση εισφορών για όλους τους Κλάδους από την 1η
  του
  μήνα που πραγματοποιείται η καταχώριση.
  β) Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ, η έναρξη ασφάλισης
  ανατρέχει από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου χωρίς
  απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης, έως την ημερομηνία καταχώρισης της
  εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ, και με απαίτηση εισφορών για όλους τους Κλάδους
  από την 1η
  του μήνα που πραγματοποιείται η καταχώριση.
  Β. Μηχανογραφική Διαχείριση
  Για την μηχανογραφική διαχείριση των προαναφερόμενων χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες
  ιδιότητες και «αιτίες ένταξης» και πραγματοποιήθηκαν σχετικές προσαρμογές στην
  μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα».
  Ειδικότερα:
  Δημιουργήθηκαν τέσσερις (4) νέες ιδιότητες ασφάλισης και δύο (2) νέες αιτίες ένταξης για την
  αντιμετώπιση των αιτήσεων.
 2. Αιτίες ένταξης:
  Για την διάκριση των περιπτώσεων αναδρομικής υπαγωγής στην ασφάλιση δημιουργήθηκαν οι
  κωδικοί ένταξης 22 και 23, όπως αναλύονται παρακάτω:
 • Αιτία ένταξης 22 –>Αναδρομική εγγραφή
  Εντάσσονται ασφαλιστικές περιπτώσεις για τις οποίες ο αναδρομικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί
  (Ν. 3050/02).
 • Αιτία ένταξης 23–>Αναδρομικός έλεγχος
  Εντάσσονται ασφαλιστικές περιπτώσεις για τις οποίες ο ασφαλιστικός έλεγχος εκκρεμεί (Ν.
  3050/02).
 1. Νέες ιδιότητες
  α) Δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση ΥΑ με την οποία θα προσδιοριστεί ο τρόπος εξόφλησης
  χρόνου ασφάλισης που ενδεχομένως θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02,
  όπως ισχύει, δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ τέσσερις (4) νέες ιδιότητες.
  β) Οι ιδιότητες αυτές χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, για την περίοδο ασφάλισης που έχει
  προκύψει μετά τον ασφαλιστικό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, όπως ισχύει.
  Οι εισφορές της περιόδου αυτής δημιουργούνται μέσω των ιδιοτήτων αλλά παραμένουν σε
  αναστολή έως την έκδοση της ΥΑ.
  Ειδικότερα:
  Νέες αιτήσεις:
 • Ιδιότητα Ασφάλισης – κωδ. 10371 «ΟΓΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ»
  Αφορά χρονική περίοδο ασφάλισης που έχει προκύψει από έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του
  Ν. 3050/02.
 • Ιδιότητα Ασφάλισης – κωδ. 10381 «ΟΓΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ»
 • Ισχύουν ως ανωτέρω.
 • Εκκρεμείς αιτήσεις:
 • Ιδιότητα Ασφάλισης – κωδ. 10351 «ΟΓΑ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ»
 • Ο έλεγχος Ν. 3050/02 έχει ολοκληρωθεί και χαρακτηρίζει περίοδο ασφάλισης έως την έναρξη των νέων διατάξεων.Ιδιότητα Ασφάλισης – κωδ. 10351 «ΟΓΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΓΕΙΑΣΑΝΑΣΤΟΛΗ» Ισχύουν ως ανωτέρω.
 • Παραμετροποίηση
 • Η οθόνη «Στοιχεία υποχρεωτικής ασφάλισης μη μισθωτού» τροποποιείται ως προς τα
 • εξής: προστίθεται στήλη «αιτία ένταξης», στην οποία αναδύεται λίστα (F9) με τις αιτίες ένταξης στην αντίστοιχη ιδιότητα, και προστέθηκε πεδίο όπου εμφανίζεται το λεκτικό της «αιτίας ένταξης» (π.χ. αναδρομικός έλεγχος ΟΓΑ) μετά την επιλογή από την λίστα.
 • Γ. Ενέργειες
 • – Αιτήσεις εγγραφής μετά την ισχύ των νέων διατάξεων θα πρέπει άμεσα να καταχωρούνται στο Μητρώο και να δημιουργείται εισφοροδότηση σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες χωρίς παραμονή τους σε εκκρεμότητα.
 • – Εκκρεμείς αιτήσεις πριν την ισχύ των νέων διατάξεων θα πρέπει άμεσα και κατά προτεραιότητα να καταχωρηθούν στην μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση-Έσοδα» από την
 • ημερομηνία έναρξης ασφάλισης – σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες – επιλέγοντας, κατά περίπτωση, αιτία ένταξης και κωδικό ιδιότητας.
 • – Ο ασφαλιστικός έλεγχος του Ν. 3050/02, όπως ισχύει , σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει
 • την ένταξη στην εφαρμογή «Ασφάλιση-Έσοδα» και άρα την έναρξη ασφάλισης και την δημιουργία εισφορών από 1.1.2017.
 • – Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ διερευνάται η δημιουργία κωδικού ιδιότητας για την υποστήριξη των ανωτέρω στο ΟΠΣ-π. ΟΓΑ.

Συνημμένα Αρχεία