ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

26 Νοεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νσης Εισφορών Μισθωτών

Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 4 του Ν.4554/18 περί των
σχολικών φυλάκων

Τόσο στο με αριθμ. πρωτ:Φ.10141/50289/1369/09.10.2018 έγγραφο του
το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α, όσο και στην με αριθμ. 48/19-11-2018 εγκύκλιο της Δ/νσης
μας, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ρητά, ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.
4554/2018, θα έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις απασχόλησης των
σχολικών φυλάκων, οι οποίοι δεν προσέφυγαν στα αρμόδια διοικητικά
δικαστήρια, κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. των κατά τόπο
αρμόδιων Τοπικών Υποκαταστημάτων του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..