ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

24 Οκτωβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων. Συμπληρωματικές οδηγίες.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αρ. πρωτ.
Φ.80000/οικ.12151/274/19.3.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ), με το
οποίο ερμηνεύονται αναλυτικά οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016. Εκτός αυτού,
κοινοποιούμε και τα ακόλουθα έγγραφα του ΥΠΕΚΑΑ, με τα οποία έχουν δοθεί διευκρινίσεις
για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε ειδικά θέματα και συγκεκριμένα:
α) το έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ.10035/οικ.9242/189/6.2.2018 (ΑΔΑ:73ΩΣ465Θ1Ω-Ο91),
σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών, β) το έγγραφο με αρ.
πρωτ. Φ.10043/οικ./27751/824/16.6.2017 (ΑΔΑ: 70ΞΖ465Θ1Ω-7Ι3) σχετικά με τη
συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων στον τ. ΟΓΑ μετά την ισχύ του Ν. 4387/2016, γ) το
έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ.10034/18282/566/20.4.2017 (ΑΔΑ:Ω6ΣΛ465Θ1Ω-Κ5Π) σχετικά με
την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις
γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του τ. ΟΓΑ, όπως ίσχυαν κατά την ένταξή του στον
Ε.Φ.Κ.Α., δ) το έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ.10043/10177/210/7.5.2018 σχετικά με την
απασχόληση συνταξιούχων που έχουν την ιδιότητα του ευρωβουλευτή.

Επιπλέον, θεωρούμε χρήσιμο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Όπως είναι γνωστό, οι συνταξιούχοι που ήταν ασφαλισμένοι κατά το
  μεγαλύτερο διάστημα του ασφαλιστικού τους βίου στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο
  δημόσιο τομέα και συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους στους ως άνω
  τομείς καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν.
  2592/1998, όπως ισχύουν, δηλαδή το ποσό της σύνταξής τους καταβαλλόταν μειωμένο κατά
  70%.
  Στην περίπτωση κατά την οποία αυτά τα πρόσωπα αναλάβουν εργασία στο Δημόσιο ή
  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από 13.5.2016 και μετά, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση
  του Ε.Φ.Κ.Α., καταλαμβάνονται πλέον από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016,
  δηλαδή για όσο χρόνο απασχολούνται το ακαθάριστο ποσό της κύριας και της επικουρικής
  σύνταξής τους καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. Εάν αναλάβουν
  εργασία/απασχόληση/δραστηριότητα σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο η κύρια όσο και
  η επικουρική τους σύνταξη θα ανασταλούν για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους
  ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.
 2. Όσον αφορά τους συνταξιούχους λόγω γήρατος που έχουν συνταξιοδοτηθεί
  με τις διατάξεις του Ν. 612/1977, όπως ισχύει, και τους συνταξιούχους που
  λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, ισχύει το άρθρο 42 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α),
  δηλαδή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) όπως αυτό
  ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
  ούτε καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή
  αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και
  υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.
 3. Για τους δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρ. 42 του
  Ν.1140/81, όπως ισχύει, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του
  Ν.1876/1990 (ΦΕΚ 27Α), οι οποίες ορίζουν ότι το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται
  ολόκληρο στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί εργαστούν.
 4. Για τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. από
  13.5.2016 και μετά, ισχύουν τα ακόλουθα:
  Η παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως
  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
  Α΄256/31.12.2012), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α΄98/26.4.2013), όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
  Α΄107/31.7.2017), ορίζει ότι οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων
  όλων των Δήμων, εφόσον έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου, έχουν το δικαίωμα να
  επιλέξουν είτε την αντιμισθία που προβλέπεται για τη θέση αυτή και καταβάλλεται από το Δήμο
  είτε να παραιτηθούν αυτής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
  ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών. Επιπρόσθετα, με το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016
  και την κοινοποιούμενη εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ (ενότητα ΑΙΙ, σελ. 3,4) προβλέπεται ότι οι
  διατάξεις περί απασχολούμενων συνταξιούχων καταλαμβάνουν και τους συνταξιούχους λόγω
  γήρατος που διορίζονται ως αιρετά όργανα Ο.Τ.Α, εφόσον ο διορισμός τους στις θέσεις αυτές
  γίνει από 13.5.2016 και μετά και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.
  Στην περίπτωση λοιπόν που τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται ή έχουν παραιτηθεί της
  προβλεπόμενης για τη θέση που κατέχουν αμοιβής -εφόσον προβλέπεται από τις
  προαναφερθείσες διατάξεις η σχετική δυνατότητα- δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016.
 5. Ως προς τους εργαζόμενους/απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας,
  εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 γενικές,
  ειδικές και καταστατικές διατάξεις όλων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων.
  Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα
  πρέπει να λάβουν γνώση αυτού του εγγράφου καθώς και των συνημμένων του με υπογραφή.