ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

15 Οκτωβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης


Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 4488/2017

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και εξ’ αφορμής ερωτημάτων που ανέκυψαν
αναφορικά με την εφαρμογή ή μη των διατάξεων της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στον
ΕΦΚΑ (παρ. 4 του άρθρου 20 ν. 4488/2017) στις περιπτώσεις των εμμίσθων μηχανικών και των
δικηγόρων με έμμισθη εντολή, σας γνωρίζουμε τα εξής προς ενιαία εφαρμογή:
Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4488/2017 υιοθετήθηκε η έναρξη
επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. ως βασικό στοιχείο υπαγωγής στην ασφάλιση των
αυτοαπασχολούμενων των τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα
στα πρόσωπα που εξαιρούνται αναδρομικά από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ
να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση στους εν λόγω φορείς.
Δεδομένου ότι οι έμμισθοι μηχανικοί και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή υπάγονται υποχρεωτικά
στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και πρώην ΕΤΑΑ – ΤΑΝ αντίστοιχα) και του ΕΤΕΑΕΠ
χωρίς να εξετάζεται αν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.,
διευκρινίζεται ότι, δεν έχουν εφαρμογή στα προαναφερόμενα πρόσωπα οι διατάξεις της προαιρετικής
συνέχισης της ασφάλισης της παρ. 4 του άρθρου 20 ν.4488/2017.

Συνημμένα Αρχεία