ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

2 Οκτωβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, όπως ισχύει, σχετικά με το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου που χορηγείται στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο θάνατος συνέβη από 13/5/2016 και μετά.

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ11221/493/5/27.7.2018 έγγραφο της Γενικής
Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ψ22Δ465Θ1Ω – Υ3Ε), σύμφωνα με το οποίο
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρ. 26 του ν. 4075/2012, ως ειδικότερες των
διατάξεων του άρθ. 12 του ν. 4387/2016, για τη συνταξιοδότηση των αμφοτεροπλεύρως
ορφανών τέκνων τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές
βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές, που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, και στην περίπτωση που ο θάνατος του γονέα τους, από τον
οποίο έλκουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, επήλθε από 13/5/2016 και μετά.
Επομένως, τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται το ποσό της σύνταξης που πράγματι
ελάμβανε ο θανών γονέας ή προκειμένου περί ασφαλισμένου το ποσό που δικαιούτο να
λάβει ο θανών, υπολογιζόμενο είτε σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου
φορέα κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑΑ (στις περιπτώσεις που ο θάνατος
συνέβη πριν από τις 13/5/2016) είτε με τις διατάξεις του άρθρ. 12 του ν. 4387/2016 όπως
ισχύουν (εάν ο θάνατος συνέβη από 13/5/2016 και μετά).
Το δικαίωμα αυτό υφίσταται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 5 παρ. 5 του ν. 3232/2004,
όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εργάζονται ή δεν ασκούν
κάποιο επάγγελμα ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

Συνημμένα Αρχεία