ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

4 Σεπτεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου
89, περίπτωση Γ’ του Ν. 3996/2011, με τις οποίες συστάθηκε στον Οργανισμό
Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), «Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων
(Ε.Λ.Π.Κ.)», με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, με σκοπό την οργάνωση και
υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων
εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις. Με την αριθμ.
23411/2131/30-12-2011 Υ.Α., καθορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης, ελέγχου,
διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού αυτού.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.,
καθορίζεται για κάθε έτος, ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα
προγράμματα φιλοξενίας των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις, οι
προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.
Μεταξύ των άλλων πόρων του λογαριασμού ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική
εισφορά είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλουν και
εισφορές υπέρ του οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των
λοιπών εισπρακτέων εισφορών υπέρ του Ο.Ε.Ε. από τον Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.),
ο οποίος τελευταίος υποχρεούται να αποδίδει άμεσα την εν λόγω καταβαλλόμενη
εργοδοτική εισφορά στον Ε.Λ.Π.Κ., προκειμένου να εξασφαλίζεται η υλοποίηση των
κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους.
Η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20)
ευρώ ανά εργαζόμενο, εισπράττεται από τον Ε.Φ.Κ.Α., ταυτόχρονα και παράλληλα
με τις τακτικές εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε., μηνός Αυγούστου και έχει εφαρμογή
και στις περιπτώσεις των νέων κατηγοριών ασφαλισμένων, που σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 38 και 40 του Ν.4387/2016, από 01/01/2017, εντάχθηκαν ως
μισθωτοί στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α..
Κατόπιν των ανωτέρω, στους υπόχρεους εργοδότες γνωστοποιείται με μήνυμα
κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), στο αποδεικτικό
παραλαβής ότι: «η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες
Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού
Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Κ.Π.), θα καταβληθεί
ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής
περιόδου 8/2018».
Διευκρινίζεται ότι, για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει υποχρέωση
υποβολής Α.Π.Δ. για την εν λόγω εισφορά, καθώς η απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε
Κεντρικό Επίπεδο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Ο.Π.Σ./τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά των εργοδοτών και
σύμφωνα με τα στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογικής περιόδου 8/2018.

Συνημμένα Αρχεία