ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

17 Αυγούστου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014

Όπως είναι γνωστό, με το ως άνω σχετικό έγγραφο, σας διαβιβάσαμε το με αρ.
πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/24/595012/7-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών, με το
οποίο προσδιορίζεται ο τύπος εύρεσης του χρέους στα πλαίσια των διατάξεων της
παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 68 του Ν. 4316/2014, ο οποίος θα εφαρμόζεται κατά την έκδοση των
σχετικών αποφάσεων καταλογισμού καθώς και πίνακα τον οποίο συνέταξε η ως άνω
Διεύθυνση για τον προσδιορισμό του μηνιαίου τοκοχρεωλυσίου ενός ευρώ προς
επιτόκιο 4,56% από 2 έως 800 δόσεις.

Συνημμένα Αρχεία