ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

9 Αυγούστου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η΄ του κανονισμού ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών 

Όπως είναι γνωστό οι φορτοεκφορτωτές που είναι μέλη σωματείων
ασφαλίζονται είτε μέσω των διατάξεων των άρθρων 57-64 (Κεφάλαιο Η΄) είτε
μέσω των διατάξεων 71-79 (Κεφάλαιο Ι΄) του Κανονισμού Ασφάλισης του τ.
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Με τις διατάξεις
αυτές ρυθμίζονται θέματα όπως, τα υπαγόμενα πρόσωπα, οι προϋποθέσεις
ασφάλισης, οι υπόχρεοι για την καταβολή των εισφορών, ο τρόπος ασφάλισής
τους, ο υπολογισμός των εισφορών, καθώς και οι λόγοι αναστολής και διακοπής
της ασφάλισης.
Ειδικότερα για τα μέλη σωματείου κεφαλαίου Η΄, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 62 του Κ.Α. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εφόσον το Σωματείο ή ο
Συνεταιρισμός καθυστερεί την καταβολή των εισφορών όπως αυτές ορίζονται στο
δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του ίδιου Κ.Α. , καθώς και τα
πρόσθετα τέλη πέραν των δύο μηνών από της λήξεως και του επομένου
ημερολογιακού έτους από του έτους στο οποίο αφορούν επέρχεται διακοπή της
ασφαλίσεως για όλα τα μέλη του Σωματείου ή Συνεταιρισμού από της λήξεως της
ανωτέρω προθεσμίας.

Όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο η εκ νέου υπαγωγή των μελών εις την
ασφάλιση πραγματοποιείται, μόνο κατά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι΄ και εφόσον
εκπληρωθούν όλες οι μέχρι της διακοπής της ασφαλίσεως υποχρεώσεις του
Σωματείου ή του Συνεταιρισμού.
Συνεπώς, για τα μέλη σωματείου Κεφαλαίου Η΄ των οποίων η ασφάλιση είχε
διακοπεί λόγω παράβασης των υποχρεώσεων και παρέλευσης της προθεσμίας,
όπως αυτά ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις, η εκ νέου υπαγωγή αυτών θα έπρεπε
να γίνει υποχρεωτικά μέσω των διατάξεων του Κεφαλαίου Ι΄ και με την
προϋπόθεση ότι θα είχαν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του σωματείου.
Ωστόσο σε σωματείο φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η΄ ασφαλιστικής
αρμοδιότητας Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας, το οποίο είχε
παραβεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 62 του
Κεφαλαίου Η΄ Κ.Α. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των οποίων η ασφάλιση έπρεπε να
διακοπεί, απεχώρησαν από το εν λόγω σωματείο και εγράφησαν ως μέλη άλλου
σωματείου Κεφαλαίου Η΄, επίσης ασφαλιστικής αρμοδιότητας Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας, το οποίο ήταν ασφαλιστικά ενήμερο.
Δεδομένου, ότι με την διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων δεν ήταν σαφές, , για
το εάν σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης μελών σωματείου
φορτοεκφορτωτών Κεφαλαίου Η΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτού η εκ νέου υπαγωγή στην
ασφάλιση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του ίδιου
κεφαλαίου αφορά μόνο τα μέλη που παραμένουν στο εν λόγω σωματείο ή
επεκτείνεται και σε εκείνα που απεχώρησαν από αυτό και ενεγράφησαν ως μέλη
άλλου σωματείου του ίδιου κεφαλαίου ετέθει ερώτημα από την Υπηρεσία μας
προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Σύμφωνα την υπ. αριθμ. 29/2018 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του
ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α η εκ νέου υπαγωγή στην
ασφάλιση μελών τα οποία απεχώρησαν από το σωματείο που δεν είχε εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις και εγράφησαν σε άλλο σωματείο γίνεται μόνο με τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παραγράφου 2 του άρθρου 62 του
Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., δηλαδή μέσω μόνο των
διατάξεων του Κεφαλαίου Ι΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
και υπό τον όρο ότι θα έχει προηγηθεί η εξόφληση όλων των μέχρι την διακοπή
της εν λόγω ασφάλισης υποχρεώσεων του σωματείου .
Συνεπώς η ασφάλιση των φορτοεκφορτωτών για την περίοδο που αυτοί
εγράφησαν ως μέλη άλλου σωματείου Η΄ θα πρέπει να ακυρωθεί και η εκ νέου
υπαγωγή αυτών στην ασφάλιση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 62 του Κανονισμού Ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Συνημμένα Αρχεία