ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

23 Μαΐου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 και άρθρου 20 του ν.4498/2017.

Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, με την υπ. αριθμ.Φ20155/25187/Δ16.624 (Φ.Ε.Κ.Β’/1582/8-5-2018) Υπουργική Απόφαση.

Α. Με την υπ΄ αριθμ. 19/2017 Εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. δόθηκαν οδηγίες για την ασφάλιση στον
Ε.Φ.Κ.Α. των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα Μισθωτών πρώην
ασφαλισμένων Α΄ Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών τέως Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. (Τομέας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)
Μεταξύ των ανωτέρω προσώπων συμπεριλαμβάνονται οι συντάκτες μισθωτοί
απασχολούμενοι σε Ημερήσιες Εφημερίδες Επαρχιών, είτε είναι μέλη των αντίστοιχων ενώσεων
ιδιοκτητών ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων, είτε όχι, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση των
Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. εξαιρούμενοι για τους αντίστοιχους κλάδους από την ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α..
Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιρούνται μεν ρητά από την ασφάλιση του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4498/2017, πλην όμως, από 1/12/2017, η
είσπραξη των μηνιαίων εισφορών επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας υπέρ των
Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., όπως προβλέπεται από το άρθρο 25, παρ.1 του
ν.4498/2017, πραγματοποιείται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τον Κανονισμό Είσπραξης
Εσόδων του.

Συνεπώς, για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων στον Ε.Φ.Κ.Α. των
ασφαλισμένων υπαγόμενων σε Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., με ισχύ από 1/1/2017 έως 30/11/2017,
πρέπει να καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. τα ακόλουθα :
-Κ.Α.Δ. εργοδότη : 0750
-Κωδικοί Ειδικότητας εργαζόμενου : 000504 ή 000505
(ως αναφέρονται στην Εγκύκλιο 19/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.) και
-Κωδικός Ειδικής περίπτωσης : (53) με λεκτική περιγραφή « Εξαίρεση από τον Κλάδο
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπαγόμενων στην ασφάλιση Ταμείων τα οποία παραμένουν εκτός
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (π.χ. Επαγγελματικά Ταμεία ως Ν.Π.Ι.Δ. – Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. – Ασφαλιστών & Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων,
Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Πετρελαιοειδών, Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Φαρμακευτικών Εργασιών – Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Τροφίμων – Τ.Ε.Α.Σ. και
Ε.Τ.Α.Σ.»,
οπότε οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης του Ο.ΣΥ.Κ. μετατρέπονται, αναλόγως, χωρίς τις ασφαλιστικές
καλύψεις των κλάδων των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.
Ενώ, από 1/12/2017, για τα ανωτέρω πρόσωπα εφαρμόζονται οι οδηγίες της ενότητας
Β1. Μισθωτοί Ασφαλισμένοι των Α΄ Β΄ Γ΄ Διευθύνσεων Ασφάλισης – Παροχών τέως Ε.Τ.Α.Π.-
Μ.Μ.Ε. της εγκυκλίου 22/2018 Ε.Φ.Κ.Α..
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που δεν έχει εφαρμοστεί η ανωτέρω
διαδικασία καταχώρησης των ασφαλιστικών στοιχείων ασφαλισμένων των Ε.Τ.Α.Σ. και
Τ.Ε.Α.Σ. – λόγω της αναδρομικής εφαρμογής από 1/1/2017 – οι υπόχρεοι εργοδότες
πρέπει να γνωστοποιούν με Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένων (Δ.Μ.Σ.Α.) για
τους ασφαλισμένους των οποίων τροποποιείται – σε εφαρμογή των ανωτέρω – η
ασφαλιστική ιστορία, στις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α.
του τόπου Απασχόλησης με σχετικό αίτημά τους, κατά την γνωστή διαδικασία.
Τέλος, τα αρμόδια Υποκαταστήματα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. πρέπει, άμεσα, να
ενεργήσουν, ώστε, να αποκατασταθεί η ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση των εν λόγω
προσώπων.
Β. Σύμφωνα, με την υπ. αριθμ.Φ20155/25187/Δ16.624 (Φ.Ε.Κ.Β’/1582/8-5-2018)
Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.» και όπως από
τις επιμέρους διατάξεις προκύπτει στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγεται το σύνολο των
απασχολούμενων μισθωτών σε πρακτορεία ειδήσεων καθώς και οι μισθωτοί
δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου.

Συνημμένα Αρχεία