ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

2 Μαΐου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Συμπληρωματικές οδηγίες – παράταση προθεσμίας για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν. 4387/2016

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2018, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και
του άρθρου 36 του Ν.4387/2016, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το αρ. πρωτ.
Φ80000/18056/419/28.03.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο παρατείνεται μέχρι 31.08.2018, η προθεσμία που είχε
τεθεί στην ενότητα Ε’ του αρ. Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 εγγράφου του
ΥΠΕΚΑΑ (31.03.2018).
Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι 31.08.2018 η προθεσμία είτε για την υποβολή
συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα
κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, είτε για ανάκληση της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Συνημμένα Αρχεία