ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

30 Απριλίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αφορμή αίτημα ασφαλισμένου, παρέχονται οι κάτωθι
συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του
Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, δεν
εκδίδεται πράξη προσωρινής σύνταξης, μεταξύ άλλων, και στην περίπτωση που δεν
έχει διακοπεί η εργασία/αυτοαπασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς και όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική
σύνταξη για την ίδια αιτία.
Επίσης, το άρθρο 2 του Ν.4499/2017, με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α
μετά το άρθρο 29 του Ν.4387/2016, στην παράγραφο 7 αυτού προβλέπει ότι, η
διάταξη περί καταβολής προσωρινής σύνταξης, όταν η αίτηση συνταξιοδότησης
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, δεν εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, όταν δεν έχει διακοπεί η
εργασία/αυτοαπασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης ή όταν αναληφθεί μεταγενέστερα, καθώς και όταν χορηγείται ήδη
προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.

Ο νομοθέτης με τις ανωτέρω διατάξεις έλαβε μέριμνα για την προστασία και
διατήρηση ενός κατώτατου εισοδήματος των ασφαλισμένων που κάνουν αίτηση για
συνταξιοδότηση, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την
έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. Η μέριμνα αυτή αφορά
ασφαλισμένους που χάνουν το εισόδημα από την εργασία τους λόγω διακοπής
αυτής, έχουν όλες τις προϋποθέσεις για λήψη οριστικής σύνταξης και δεν λαμβάνουν
άλλο εισόδημα από κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία.
Κατόπιν αυτού και με δεδομένο ότι σκοπός του νομοθέτη είναι η διατήρηση
ενός ελάχιστου επιπέδου εισοδήματος του συνταξιούχου, στις περιπτώσεις που ο
ασφαλισμένος έχει υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2016 σε
περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους πληροί τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για την ίδια αιτία, για λόγους ίσης μεταχείρισης και
χρηστής διοίκησης, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις λήψης προσωρινής σύνταξης και
από τους δύο ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς φορείς, παρέχεται η
δυνατότητα καταβολής μιας μόνο προσωρινής σύνταξης που αφορά στο χρόνο
ασφάλισης του ενός μόνο φορέα.
Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης
στον ΕΦΚΑ από 01/01/2017 με αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης για την ίδια
αιτία σε περισσότερους του ενός ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα και με την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης προσωρινής σύνταξης

Συνημμένα Αρχεία