ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

20 Μαρτίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Ενημέρωση σχετικά με το νέο πληροφοριακό σύστημα των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) και την αναβάθμιση της μηχανογραφικής διαδικασίας έκδοσης των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης

Σας γνωρίζουμε ότι από 2 Ιανουαρίου 2018 έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό
σύστημα των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ), μέσω του οποίου έχει πλήρως αναβαθμιστεί η
μηχανογραφική διαδικασία έκδοσης των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένο προς ενημέρωσή σας υπόδειγμα του νέου μηχανογραφικού
τύπου Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης. Το υπόδειγμα αυτό επέχει θέση
Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α ή Β ανάλογα με το αν ο χρήστης επιλέξει
την εκτύπωση μεταβολών, που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Κανονισμού Οργάνωσης και
Λειτουργίας των Μονάδων του Κοινού νομικού Σώματος, με το οποίο καθορίζεται ο τύπος, η
μορφή και η διαδικασία έκδοσης των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι από την ίδια ως άνω ημερομηνία έχει τεθεί σε λειτουργία η
ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας εγγράφου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
“https:www.stratologia.gr/el/elegxos_egkyrotitas”, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα
ελέγχου της γνησιότητας του εκδοθέντος Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης,
χρησιμοποιώντας αριθμό ταυτοποίησης μαζί με τον Στρατιωτικό Αριθμό(ΣΑ).
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών των Υπηρεσιών, το
προσωπικό να λάβει γνώση για το νέου τύπου Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τις
περιπτώσεις που απαιτείται από την Υπηρεσία.

Συνημμένα Αρχεία