ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

16 Φεβρουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Βασικών Παροχών σε Χρήμα

Παράταση αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
μας γνωστοποιείται ότι, προωθείται για ψήφιση διάταξη νόμου με την οποία
προβλέπονται τα εξής:
Οι άδειες διαμονής που έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 17
Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014,
καθώς και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου
2018, μπορούν να ανανεωθούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2018. Για το χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία λήξης των ως άνω αδειών διαμονής μέχρι την
ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως
αυτοδικαίως παραταθείσες. Η ισχύς των υπόψη αδειών διαμονής αρχίζει την
επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης.

Συνημμένα Αρχεία