ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

14 Φεβρουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των
ημερών ασφάλισης για τους εργαζόμενους σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών
αναλόγως των διδακτικών ωρών.
Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) όπως
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο των επισημάνσεων της σχετικής εγκυκλίου,
καθοριζόταν το δικαίωμα για αποδοχές και προσαυξήσεις αυτών, κατά τις ημέρες των
αργιών, διακοπών καθώς και της απασχόλησης κατά τις Κυριακές.
Με το παρόν, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ
236/τ.Α΄/19-12-2016), με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 30 του Ν.4415/2016 και στις οποίες ορίζεται ότι:
«Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες/καθηγητές δικαιούνται τις
αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση
απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες,
σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία».
Ως εκ τούτου, οι διδάσκοντες/καθηγητές δικαιούνται αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται
να εργάζονται, εκτός από τις ημέρες των αργιών και κατά τις ημέρες των διακοπών,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ενώ προσαυξημένες
αποδοχές δικαιούνται πλέον μόνο για την απασχόλησή τους κατά τις Κυριακές.
Οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή, όπως ορίζεται, από την 1/12/2016.
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

Συνημμένα Αρχεία