ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

8 Φεβρουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

‘Ενταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017

 1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016,
  όπως ισχύουν με το άρθρο 1 του Ν. 4499/2017, μεταξύ των δικαιούχων σύνταξης λόγω
  θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι και τα τέκνα (νόμιμα, τα νομιμοποιηθέντα, τα
  αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά), με την προϋπόθεση ότι
  είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό
  παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες
  σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
  Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή εφόσον ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια του
  έτους προετοιμασίας για την εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή.
 2. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής
  Κατάρτισης ανήκουν στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται στην παρ. 1
  του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013.
 3. Με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.
  4186/2013 καθορίζεται ότι το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» αποτελεί
  μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, που ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, και
  απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν πτυχίο επαγγελματικής
  ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
  πιστοποίησης των προσόντων τους.
  Επί της ουσίας, τόσο το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» όσο και το ΙΕΚ
  αποτελούν σχολές επαγγελματικής κατάρτισης ενταγμένες στο μη τυπικό σύστημα
  εκπαίδευσης, που απονέμουν ισόβαθμους τίτλους σπουδών ειδικότητας, εκπαίδευσης και
  κατάρτισης επιπέδου 5.
 4. Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, εφόσον η διάταξη του άρθρου 12 του Ν.
  4387/2016, όπως ισχύει, έχει ήδη εντάξει στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου τους
  φοιτητές των ΙΕΚ και των ΣΕΚ, τα οποία λειτουργούν ως φορείς εκτός του τυπικού
  εκπαιδευτικού συστήματος, στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας, κρίνεται ορθό από την
  ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους
  σύνταξης όσοι φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας».
  Ευνόητο είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του
  άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 4499/2017, οι οποίες
  ρυθμίζουν συνολικά τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου σε
  σπουδάζοντα τέκνα, όπως έχουν ερμηνευθεί με την ανωτέρω εγκύκλιο.

Συνημμένα Αρχεία