ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

2 Φεβρουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία αντιμετώπιση των ενταχθέντων στον
ΕΦΚΑ φορέων ως προς το ζήτημα της δυνατότητας ανάκλησης νόμιμων επωφελών
ατομικών διοικητικών πράξεων και σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 12420/19-11-2010
εγγράφου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχετ. το με αρ.
πρωτ. Σ82/2/28-03-2014 Γ.Ε. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), επισημαίνουμε τα εξής:

 1. Κατά γενική αρχή του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία ισχύει επί
  δικαιώματος συνταξιοδοτήσεως, το σχετικό δικαίωμα κρίνεται, κατ’ αρχήν, με βάση
  το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως
  συνταξιοδότησης, εκτός αν, μέχρι να κριθεί οριστικά το συνταξιοδοτικό δικαίωμα,
  εκδοθεί ευμενέστερος νόμος για τον ενδιαφερόμενο, οπότε εφαρμόζεται ο
  ευμενέστερος νεότερος νόμος (Σ.τ.Ε. 3775/2006, 1297/2004,4776/1998,
  1176/1992, 1007/1990).
 2. Μεταξύ των περιπτώσεων κατά τις οποίες κάμπτεται η αρχή περί
  απαγόρευσης της ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων
  είναι και εκείνη της μεταβολής της νομοθεσίας, που δεν ελήφθη υπόψη κατά το
  χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης (βλ. σελ. 3 του ως άνω Γ.Ε.).
 3. Κατόπιν των ανωτέρω μπορεί να γίνει δεκτή η δυνατότητα επανόδου της
  υπηρεσίας προς επανεξέταση υπόθεσης που έχει οριστικοποιηθεί στην περίπτωση
  κατά την οποία έχει συντελεστεί μεταβολή της νομοθεσίας που δεν ελήφθη υπόψη
  μέχρι να κριθεί οριστικά το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε όλα τα στάδια της
  διοικητικής διαδικασίας.
  Συνεπώς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επήλθε μεταβολή της νομοθεσίας
  ενώ η υπόθεση βρισκόταν σε εκκρεμότητα και η μεταβολή αυτή δεν ελήφθη υπόψη
  κατά το χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης, είναι δυνατή η ανάκληση της
  διοικητικής πράξης προκειμένου το αίτημα να εξεταστεί με τις νέες διατάξεις εφόσον
  αυτές είναι ευνοϊκότερες για τον ασφαλισμένο και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα
  εκ μέρους του. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές η έναρξη συνταξιοδότησης
  τοποθετείται στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διάταξης.
 4. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, εφιστούμε την προσοχή στους
  υπαλλήλους των τμημάτων απονομών συντάξεων να καταβάλουν κάθε δυνατή
  προσπάθεια για την ορθή ενημέρωση των ασφαλισμένων για όλες τις συνέπειες της
  τυχόν ανάκλησης της απόφασης συνταξιοδότησης κατόπιν σχετικής αιτήσεως που
  έχει υποβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τις διατάξεις που
  ισχύουν παράλληλα από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νέας νομοθεσίας. Η
  ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να δηλώσουν
  υπεύθυνα ότι τελικώς επιθυμούν να ανακληθεί η διοικητική πράξη, επειδή κρίνουν
  ότι στην περίπτωσή τους θα έπρεπε να εφαρμοστεί συγκεκριμένη (ευνοϊκότερη)
  διάταξη, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την υποχρέωση να επιστρέψουν ποσά
  συντάξεων που έλαβαν βάσει της ανακλητέας απόφασης.

Συνημμένα Αρχεία