ΓΕΝIKO ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝIKO ΕΓΓΡΑΦΟ

30 Ιανουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Διαβίβαση καταλόγων ΙΙΕΚ για τα έτη 2015,2016/2017 και 2018

Σας διαβιβάζουμε καταλόγους ΙΙΕΚ για τα έτη 2015, 2016/2017, και 2018
(Πίνακες 1, 2 και 3 αντίστοιχα) τα οποία λειτουργούν βάσει του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193 τ. Α΄) που διέπει τη λειτουργία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας από το
Τμήμα Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων και Περιφερειακών Δομών Δια Βίου
Μάθησης, προκειμένου να χορηγείται σύνταξη λόγω θανάτου ή προσαύξηση στη
σύνταξη για τέκνα τα οποία παρακολουθούν τα προγράμματά τους, εφόσον
πληρούνται και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Συνημμένα Αρχεία