Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

10 Μαΐου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Μη ανάρτηση καταστάσεων με τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/τ. Α’/29.08.2019), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι, «Οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον […]».
Με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, «Η εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του
ΓΚΠΔ, του παρόντος και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελληνική Επικράτεια ασκείται από την
Αρχή που έχει συσταθεί με τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Η Αρχή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια
αρχή κατά το άρθρο 9Α του Συντάγματος και εδρεύει στην Αθήνα».
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία είναι η εποπτεύουσα αρχή, στην επίσημη ιστοσελίδα
της, ορίζει ότι, «Σύμφωνα με το άρθρο 5 ΓΚΠΔ, για να είναι νόμιμη η επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων (απλών και ειδικών κατηγοριών), πρέπει η επεξεργασία να διέπεται από
συγκεκριμένες αρχές. Αυτές είναι […] 3. Η αρχή της αναλογικότητας («ελαχιστοποίηση των
δεδομένων»), σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα θα πρέπει να είναι πρόσφορα, συναφή και
αναγκαία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας. 6. Η αρχή της «ακεραιότητας και
εμπιστευτικότητας», σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε
επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και προστασία τους από παράνομη
επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους […]».

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη μη ανάρτηση καταστάσεων με τα
ονοματεπώνυμα των αιτούντων πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας στους χώρους
αναμονής, δεδομένου ότι η ενέργεια αυτή δεν απαιτείται για την εκπλήρωση του έργου των
Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και επιπλέον οι καταστάσεις είναι ορατές από όλους.