Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

23 Ιανουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 1ης, 2ης και 3ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαρωνικού και της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ωρωπού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αρ. πρωτ: ΔΑΕΦΚ ΚΕ/οικ.2449/Α325/1-12-
2017 – (ΑΔΑ : 7ΗΨΕ465ΧΘΞ-ΖΣ6) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών οριοθετήθηκαν περιοχές
και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε
κτίρια από θεομηνίες του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής
Ενότητας Λακωνίας, του Δήμου Σαρωνικού και των Δήμων Μαραθώνος και
Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
Σε ότι αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει εκδώσει την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998,
(ΦΕΚ Β’ 272) κατ΄εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του
Ν.2256/1994, (ΦΕΚ Α΄196) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του αρ. 4 του
Ν.2556/1997, (ΦΕΚ Α΄270) όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις για τις αποδεδειγμένα πληγείσες
επιχειρήσεις , εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση
ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπονται οι εξής
διευκολύνσεις:

 1. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου
  της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά των
  προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
 2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης
  από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς
  υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων
  προσαυξήσεων).
 3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο
  έληξε η εξάμήνη αναστολή.
  Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
  και εφαρμογή των οδηγιών των Γενικών Εγγράφων Γ.Ε. Ε33/76/
  06-05-1998, Γ.Ε. Ε33/1134/01-07-2016 (τ. Ι.ΚΑ. – Ε.Τ.Α.Μ.) &
  ΔΙΕΣΦΜΜ/1033/1267173/25-9-2017 (Intranet ΕΦΚΑ ).

Συνημμένα Αρχεία